Kathleen VAN BREMPT Kathleen VAN BREMPT
Kathleen VAN BREMPT

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Белгия - Socialistische Partij.Anders (Белгия)

Роден : , Wilrijk

7-ми парламентарен мандат Kathleen VAN BREMPT

Политически групи

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Socialistische Partij.Anders (Белгия)

членове

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Иран
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

07-02-2012 ENVI_AD(2012)472296 PE 472.296v03-00 ENVI
Kathleen VAN BREMPT

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.

20-03-2013 ITRE_AD(2013)502182 PE 502.182v02-00 ITRE
Fiona HALL

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 510/2011 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки търговски превозни средства до 2020 г.

20-03-2013 ITRE_AD(2013)502172 PE 502.172v02-00 ITRE
Markus PIEPER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

04-06-2012 ITRE_AD(2012)483825 PE 483.825v02-00 ITRE
Gaston FRANCO

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Aircraft dismantling and recycling EN

17-04-2014 E-005210/2014 Комисията

Food fraud involving deep-frozen fish EN

16-04-2014 E-005049/2014 Комисията

European aftermarket in spare parts / Eurodesign EN

16-04-2014 E-005048/2014 Комисията

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg