Kathleen VAN BREMPT Kathleen VAN BREMPT
Kathleen VAN BREMPT

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Белгия - Socialistische Partij.Anders (Белгия)

Роден : , Wilrijk

8-ми парламентарен мандат Kathleen VAN BREMPT

Политически групи

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistische Partij.Anders (Белгия)

Председател

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Канада
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 02-03-2016 / 18-01-2017 : Съвет на председателите на комисии
 • 19-01-2017 / 04-04-2017 : Съвет на председателите на комисии
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по развитие
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по развитие
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Основни парламентарни дейности

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2103

27-04-2015 ITRE_AD(2015)549399 PE549.399v03-00 ITRE
Kathleen VAN BREMPT

СТАНОВИЩЕ относно проект на коригиращ бюджет № 1/2015: Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

15-04-2015 ITRE_AD(2015)551763 PE551.763v02-00 ITRE
Kathleen VAN BREMPT

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО)

22-03-2018 ITRE_AD(2018)615480 PE615.480v02-00 ITRE
Michèle RIVASI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции

06-04-2017 ITRE_AD(2017)599549 PE599.549v02-00 ITRE
Marian-Jean MARINESCU

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (A8-0053/2019 - David Martin) NL

13-02-2019

Ik heb de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore gesteund alhoewel ik principieel voorstander ben van meer afdwingbaarheid in het hoofdstuk duurzame ontwikkeling. Ik ben er echter van overtuigd dat Singapore wat dat betreft op de juiste weg is, dat Singapore en de EU op dezelfde manier naar duurzaamheid kijken en dat we nu een gezamenlijke weg naar een duurzame toekomst kunnen bewandelen.
Wat de ratificatie van de drie ontbrekende IAO-verdragen betreft, geloof ik de belofte van Singapore dat het land deze in de zeer nabije toekomst zal ratificeren. Singapore heeft dit op verschillende manieren bevestigd en ik zie geen reden om aan dit engagement te twijfelen.

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) (A8-0048/2019 - David Martin) NL

13-02-2019

Ik heb de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore gesteund alhoewel ik principieel voorstander ben van meer afdwingbaarheid in het hoofdstuk duurzame ontwikkeling. Ik ben er echter van overtuigd dat Singapore wat dat betreft op de juiste weg is, dat Singapore en de EU op dezelfde manier naar duurzaamheid kijken en dat we nu een gezamenlijke weg naar een duurzame toekomst kunnen bewandelen.
Wat de ratificatie van de drie ontbrekende IAO-verdragen betreft, geloof ik de belofte van Singapore dat het land deze in de zeer nabije toekomst zal ratificeren. Singapore heeft dit op verschillende manieren bevestigd en ik zie geen reden om aan dit engagement te twijfelen.

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (A8-0054/2019 - David Martin) NL

13-02-2019

Alhoewel ik de vrijhandelsovereenkomst wel gesteund heb, heb ik tegen de investeringsbeschermingsovereenkomst gestemd vanwege het geschillenbeslechtingsmechanisme dat erin is opgenomen. Ik erken dat ICS een stap vooruit is ten opzichte van ISDS maar de hervorming gaat voor mij niet ver genoeg.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно намаляването на замърсяването с микропластмаси

01-02-2016 P8_DCL(2016)0006 Отпаднала
Catherine BEARDER Roberta METSOLA Ricardo SERRÃO SANTOS Margrete AUKEN Brian HAYES Gerben-Jan GERBRANDY Marco AFFRONTE Linnéa ENGSTRÖM Françoise GROSSETÊTE José Inácio FARIA Kathleen VAN BREMPT
Дата на внасяне : 01-02-2016
Срок : 01-05-2016
Брой подписали : 340 - 02-05-2016

Писмена декларация относно ловуването с цел събиране на трофеи

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Отпаднала
Neena GILL Catherine BEARDER Sirpa PIETIKÄINEN Kathleen VAN BREMPT Eva KAILI Stefan ECK Miriam DALLI Seb DANCE Jonás FERNÁNDEZ Victor NEGRESCU Bart STAES
Дата на внасяне : 18-01-2016
Срок : 18-04-2016
Брой подписали : 134 - 19-04-2016

Писмена декларация относно даряването на непродадените хранителни продукти на благотворителни организации

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Гласувани с мнозинство
Hugues BAYET Angélique DELAHAYE Stanisław OŻÓG Petr JEŽEK Younous OMARJEE Ernest URTASUN Marco VALLI Maria ARENA Marc TARABELLA Мария ГАБРИЕЛ Patrick LE HYARIC Eva JOLY Fabio Massimo CASTALDO Guillaume BALAS Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE José BLANCO LÓPEZ Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Nikos ANDROULAKIS Virginie ROZIÈRE Sylvie GUILLAUME José BOVÉ Anneliese DODDS Neena GILL Victor NEGRESCU Claudia ȚAPARDEL Kathleen VAN BREMPT David CASA Karima DELLI Pascal DURAND
Дата на внасяне : 14-10-2015
Срок : 14-01-2016
Дата на приемане : 14-01-2016
Списък на подписалите лица : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Брой подписали : 388 - 15-01-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 15G146
  1047 Brussels