Jan HUITEMA : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 

Последни дейности 

Обратна връзка