Catherine GRISET Catherine GRISET
Catherine GRISET

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Франция - Rassemblement national (Франция)

Роден : ,

Становища в качеството на докладчик в сянка Catherine GRISET

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658817 PE658.817v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg