Alf
SVENSSON

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Alf SVENSSON

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно координацията на донорите от ЕС в областта на помощта за развитие

28-10-2013 AFET_AD(2013)516945 PE 516.945v02-00 AFET
Jean-Jacob BICEP

СТАНОВИЩЕ относно положението на непридружените непълнолетни лица в ЕС

24-04-2013 DEVE_AD(2013)506072 PE 506.072v02-00 DEVE
Charles GOERENS

СТАНОВИЩЕ относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж

18-12-2012 DEVE_AD(2012)498153 PE 498.153v03-00 DEVE
Catherine GRÈZE

СТАНОВИЩЕ относно корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване

06-12-2012 DEVE_AD(2012)498150 PE 498.150v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

СТАНОВИЩЕ относно проекта за решение на Съвета за сключване на временното споразумение, с което се установява рамка за споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна

06-12-2012 DEVE_AD(2012)497945 PE 497.945v02-00 DEVE
Judith SARGENTINI

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област

05-11-2012 DEVE_AD(2012)496493 PE 496.493v02-00 DEVE
Edvard KOŽUŠNÍK

СТАНОВИЩЕ относно миграционните потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС

04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664 PE 454.664v02-00 DEVE
Corina CREȚU