Alf
SVENSSON

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Alf SVENSSON

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно стимулирания от търговията и инвестициите растеж на развиващите се страни

28-01-2013 DEVE_AD(2013)500536 PE 500.536v03-00 DEVE
Alf SVENSSON

СТАНОВИЩЕ относно преглед на стратегията на ЕС за правата на човека

09-10-2012 DEVE_AD(2012)492637 PE 492.637v02-00 DEVE
Alf SVENSSON

СТАНОВИЩЕ относно предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно условията за възможното създаване на Европейски фонд за демокрация (ЕФД)

01-02-2012 DEVE_AD(2012)476002 PE 476.002v02-00 DEVE
Alf SVENSSON

СТАНОВИЩЕ относно външните политики на ЕС в полза на демократизацията

04-05-2011 DEVE_AD(2011)460851 PE 460.851v02-00 DEVE
Alf SVENSSON