Alf SVENSSON Alf SVENSSON
Alf SVENSSON
Швеция

Роден : , Götlunda

7-ми парламентарен мандат Alf SVENSSON

Политически групи

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Kristdemokraterna (Швеция)

Заместник-председател

  • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Южна Африка

членове

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
  • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Делегация за връзки с Южна Африка
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие

Заместник

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Израел
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно стимулирания от търговията и инвестициите растеж на развиващите се страни

28-01-2013 DEVE_AD(2013)500536 PE 500.536v03-00 DEVE
Alf SVENSSON

СТАНОВИЩЕ относно преглед на стратегията на ЕС за правата на човека

09-10-2012 DEVE_AD(2012)492637 PE 492.637v02-00 DEVE
Alf SVENSSON

СТАНОВИЩЕ относно предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно условията за възможното създаване на Европейски фонд за демокрация (ЕФД)

01-02-2012 DEVE_AD(2012)476002 PE 476.002v02-00 DEVE
Alf SVENSSON

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно координацията на донорите от ЕС в областта на помощта за развитие

28-10-2013 AFET_AD(2013)516945 PE 516.945v02-00 AFET
Jean-Jacob BICEP

СТАНОВИЩЕ относно положението на непридружените непълнолетни лица в ЕС

24-04-2013 DEVE_AD(2013)506072 PE 506.072v02-00 DEVE
Charles GOERENS

СТАНОВИЩЕ относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж

18-12-2012 DEVE_AD(2012)498153 PE 498.153v03-00 DEVE
Catherine GRÈZE

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.