Zigmantas
BALČYTIS

Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат Zigmantas BALČYTIS

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно оценката на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия

10-11-2016 CONT_AD(2016)589219 PE589.219v02-00 CONT
Неджми АЛИ

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

16-02-2016 AFET_AD(2016)571791 PE571.791v02-00 AFET
Cristian Dan PREDA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност

16-02-2016 AFET_AD(2016)571792 PE571.792v02-00 AFET
Cristian Dan PREDA

СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

01-09-2015 AFET_AD(2015)564956 PE564.956v02-00 AFET
Cristian Dan PREDA

СТАНОВИЩЕ относно годишните доклади за 2012 г. и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността

07-05-2015 CONT_AD(2015)549234 PE549.234v02-00 CONT
Patricija ŠULIN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 г., раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

10-02-2015 AFET_AD(2015)541332 PE541.332v02-00 AFET
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел X – Европейска служба за външна дейност

10-02-2015 AFET_AD(2015)541336 PE541.336v02-00 AFET
Anneli JÄÄTTEENMÄKI