Zigmantas
BALČYTIS

Писмени обяснения на вот - 8-ми парламентарен мандат Zigmantas BALČYTIS

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) LT

13-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo. Pasiūlymo tikslas – į akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos taikymo sritį įtraukti vartoti išleistų akcizais apmokestinamų prekių gabenimą ES viduje, siekiant supaprastinti procedūrą ir sudaryti sąlygas tinkamai stebėti tokį gabenimą, taip pat sukurti pagrindą, kuriuo remiantis būtų valdomas tolesnis Sąjungos akcizų teisės aktais nustatytų procesų automatizavimas, kai toks automatizavimas laikomas naudingu. Be šio pasiūlymo koordinuotai planuoti vartoti išleistų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ES viduje automatizavimą nebūtų įmanoma.

Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) LT

13-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl taikytinos teisės, kai reikalavimų perleidimas daro poveikį tretiesiems asmenims. Komisijos pasiūlyme pagrindinė taisyklė yra tai, kad perleidimui taikytina teisė yra perleidėjo įprastinės gyvenamosios (verslo) vietos valstybės teisė. Ši taisyklė galioja kai kuriose valstybėse narėse, o kitose taikoma, pavyzdžiui, perleistam reikalavimui taikytina teisė. Pagrindinės neigiamos perleidimo pasekmės gali būti teikti perleidėjo kreditoriams arba kitiems su perleidėju susijusiems tretiesiems asmenims. Todėl ši taisyklė dėl perleidėjo įprastinės gyvenamosios (verslo) vietos suteiks tretiesiems asmenims, kurie gali būti susiję, daug skaidrumo ir nuspėjamumo.

Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) LT

13-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo. Pranešėjas savo pakeitimus grindė išsamia programos „Pericles 2020“ laikotarpio vidurio vertinimo, kurį sudaro išorės ataskaita ir po to priimtas Komisijos komunikatas bei Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, analize. Nors laikotarpio vidurio vertinime pateikta daug svarbios informacijos, pranešėjo nuomone, ji negali pakeisti tinkamo poveikio vertinimo su visomis tokiam vertinimui būdingomis garantijomis. Tačiau pranešėjas nenorėjo pratęsti procedūrų primygtinai reikalaudamas tokio poveikio vertinimo. Laikotarpio vidurio vertinimas parodė, kad programa „Pericles 2020“ iš esmės vykdo savo tikslus. Buvo išreikštas susirūpinimas dėl to, kad kompetentingos nacionalinės institucijos nepakankamai dalyvauja programos veikloje, nes atrodo, kad iš esmės tik Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos nacionalinės valdžios institucijos gauna naudos iš programos veiklos. Antroji problema susijusi su tuo, kad trūksta atitinkamų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių. Pasitelkus šiuo metu naudojamus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius nustatytas aptiktų padirbtų eurų skaičius ir uždarytų neteisėtų dirbtuvių skaičius, tačiau šie rodikliai nesuteikia jokios informacijos apie tai, kaip šie statistiniai duomenys susiję su programos indėliu pasiekiant šių rezultatų.

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (A8-0053/2019 - David Martin) LT

13-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimo. Susitarimas yra esminės geostrateginės svarbos. Tai yra pirmasis ES ir ASEAN valstybės narės suderėtas dvišalis prekybos susitarimas ir svarbus žingsnis siekiant tarpregioninio LPS. Be to, šis susitarimas bus naudojamas kaip lyginamasis standartas kitiems ES LPS, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos su kitomis pagrindinėmis ASEAN šalimis. Padidėję prekybos srautai su Singapūru turi automatiškai prisidėti prie darbo teisės ir aplinkos apsaugos standartų didinimo, ES vertybių skatinimo ir ES standartų laikymosi. Visa tai užtikrinama šiuo LPS.

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) (A8-0048/2019 - David Martin) LT

13-02-2019

Balsavau už rezoliuciją dėl ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimo. Susitarimas yra esminės geostrateginės svarbos. Tai yra pirmasis ES ir ASEAN valstybės narės suderėtas dvišalis prekybos susitarimas ir svarbus žingsnis siekiant tarpregioninio LPS. Be to, šis susitarimas bus naudojamas kaip lyginamasis standartas kitiems ES LPS, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos su kitomis pagrindinėmis ASEAN šalimis. Padidėję prekybos srautai su Singapūru turi automatiškai prisidėti prie darbo teisės ir aplinkos apsaugos standartų didinimo, ES vertybių skatinimo ir ES standartų laikymosi. Visa tai užtikrinama šiuo LPS.

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (A8-0054/2019 - David Martin) LT

13-02-2019

Laisvosios prekybos susitarimas leis vėliausiai per penkerius metus panaikinti beveik visus muitus abiejų šalių prekėms. Juo taip pat liberalizuojama tarpusavio paslaugų rinka (pavyzdžiui, mažmeninė bankininkystė), o ES įmonėms, dirbančioms geležinkelio, pašto ir kituose sektoriuose, atsivers Singapūro viešieji pirkimai. Kartu bus apsaugoti unikalūs europietiški produktai su geografinėmis nuorodomis. Susitarimas panaikina ir daugelį netarifinių prekybos kliūčių. Pavyzdžiui, Singapūras pripažins ES saugumo sertifikatus automobiliams ir kai kurioms elektronikos prekėms, drabužių ir tekstilės ženklinimą. Abi pusės pripažins architektų, inžinierių ir teisininkų kvalifikaciją. Tai yra pirmasis dvišalis laisvosios prekybos susitarimas tarp ES ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narės. Tikiuosi, kad šis susitarimas taps kertiniu akmeniu plėtojant prekybinius santykius su kitomis šio regiono šalimis.

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция) (A8-0049/2019 - David Martin) LT

13-02-2019

Laisvosios prekybos susitarimas leis vėliausiai per penkerius metus panaikinti beveik visus muitus abiejų šalių prekėms. Juo taip pat liberalizuojama tarpusavio paslaugų rinka (pavyzdžiui, mažmeninė bankininkystė), o ES įmonėms, dirbančioms geležinkelio, pašto ir kituose sektoriuose, atsivers Singapūro viešieji pirkimai. Kartu bus apsaugoti unikalūs europietiški produktai su geografinėmis nuorodomis. Susitarimas panaikina ir daugelį netarifinių prekybos kliūčių. Pavyzdžiui, Singapūras pripažins ES saugumo sertifikatus automobiliams ir kai kurioms elektronikos prekėms, drabužių ir tekstilės ženklinimą. Abi pusės pripažins architektų, inžinierių ir teisininkų kvalifikaciją. Tai yra pirmasis dvišalis laisvosios prekybos susitarimas tarp ES ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narės. Tikiuosi, kad šis susitarimas taps kertiniu akmeniu plėtojant prekybinius santykius su kitomis šio regiono šalimis.

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) LT

13-02-2019

Laisvosios prekybos susitarimas leis vėliausiai per penkerius metus panaikinti beveik visus muitus abiejų šalių prekėms. Juo taip pat liberalizuojama tarpusavio paslaugų rinka (pavyzdžiui, mažmeninė bankininkystė), o ES įmonėms, dirbančioms geležinkelio, pašto ir kituose sektoriuose, atsivers Singapūro viešieji pirkimai. Kartu bus apsaugoti unikalūs europietiški produktai su geografinėmis nuorodomis. Susitarimas panaikina ir daugelį netarifinių prekybos kliūčių. Pavyzdžiui, Singapūras pripažins ES saugumo sertifikatus automobiliams ir kai kurioms elektronikos prekėms, drabužių ir tekstilės ženklinimą. Abi pusės pripažins architektų, inžinierių ir teisininkų kvalifikaciją. Tai yra pirmasis dvišalis laisvosios prekybos susitarimas tarp ES ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narės. Tikiuosi, kad šis susitarimas taps kertiniu akmeniu plėtojant prekybinius santykius su kitomis šio regiono šalimis.

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) LT

13-02-2019

Laisvosios prekybos susitarimas leis vėliausiai per penkerius metus panaikinti beveik visus muitus abiejų šalių prekėms. Juo taip pat liberalizuojama tarpusavio paslaugų rinka (pavyzdžiui, mažmeninė bankininkystė), o ES įmonėms, dirbančioms geležinkelio, pašto ir kituose sektoriuose, atsivers Singapūro viešieji pirkimai. Kartu bus apsaugoti unikalūs europietiški produktai su geografinėmis nuorodomis. Susitarimas panaikina ir daugelį netarifinių prekybos kliūčių. Pavyzdžiui, Singapūras pripažins ES saugumo sertifikatus automobiliams ir kai kurioms elektronikos prekėms, drabužių ir tekstilės ženklinimą. Abi pusės pripažins architektų, inžinierių ir teisininkų kvalifikaciją. Tai yra pirmasis dvišalis laisvosios prekybos susitarimas tarp ES ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narės. Tikiuosi, kad šis susitarimas taps kertiniu akmeniu plėtojant prekybinius santykius su kitomis šio regiono šalimis.

Договор за създаване на транспортна общност (A8-0022/2019 - Karima Delli) LT

13-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl Transporto bendrijos steigimo sutarties sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto. Transporto bendrijos steigimo sutartimi bus įtvirtintas visapusiškesnis bendradarbiavimo požiūris, įtraukiant kitų sričių transporto politiką ir su transportu susijusias sritis. Šia sutartimi siekiama sukurti kelių, geležinkelių, vidaus vandenų kelių ir jūrų transporto sritį apimančią Transporto bendriją ir plėtoti Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų šalių transporto tinklą. Transporto bendrija grindžiama laipsniška Pietvakarių Balkanų šalių transporto rinkų integracija į Europos Sąjungos transporto rinką, remiantis visų rūšių transportui, išskyrus oro transportą, taikomu atitinkamu acquis , apimančiu techninių standartų, sąveikumo, saugos, saugumo, eismo valdymo, socialinės politikos, viešųjų pirkimų ir aplinkos sritis. Transporto bendrijos steigimo sutartis paskatins stojimo procesą Vakarų Balkanuose ir sutvirtins regioninį bendradarbiavimą bei reformų procesą, įgyvendinant Vakarų Balkanų šešeto iniciatyvą, taip pat įgyvendinant TEN-T Vakarų Balkanų šalyse.

Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) LT

13-02-2019

Europos Parlamentas 2018 m. gruodžio mėn. plenariniame posėdyje balsavo dėl EITP/CEF reglamento ir sutarė, kad būtų išsaugota perkeliama suma – 10 mlrd. EUR. Vis dėlto REGI komitetas, kuris atsakingas už CPR, siūlo sumažinti iš Sanglaudos fondo perkeliamą sumą nuo 10 mlrd. iki 4 mlrd. ir dėl CPR. Be to, REGI komitetas siūlo, kad sumažintas Sanglaudos fondo perkėlimas būtų paliekamas 100% nacionaliniuose vokuose (panaikinamas „konkurencingumo elementas“, pagal kurį, Komisijos siūlymu, dalis lėšų (70 proc.) būtų paliekama nacionaliniam interesui, o likusi dalis (30 proc.) konkursiniu pagrindu prieinama visoms Sanglaudos valstybėms narėms.) Kadangi Lietuva stipriai remia konkurencingumo idėją, kuri suteiks greitesnį ir veiksmingesnį lėšų įsisavinimą projektams, turintiems Europos pridėtinę vertę, įskaitant ir „Rail Baltica“, todėl balsavau prieš siūlomą Sanglaudos fondo perkėlimo sumos sumažinimą.

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) (A8-0030/2019 - João Ferreira) LT

12-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl sprendimo protokolo, kuriuo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas. Šio projekto tikslas, remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų – suteikti galimybių Sąjungos laivams žvejoti Dramblio Kaulo Kranto vandenyse. Rengiant naująjį protokolą atsižvelgta į ankstesnio protokolo (2013–2018 m.) vertinimo ir perspektyvų vertinimo, ar reikėtų sudaryti naują protokolą, rezultatus. Abu vertinimus atliko išorės ekspertai. Protokolu taip pat bus suteiktos galimybės Europos Sąjungai ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikai, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, artimiau bendradarbiauti remiant tausų žvejybos išteklių naudojimą Dramblio Kaulo Kranto vandenyse ir Dramblio Kaulo Kranto pastangas plėtoti mėlynąją ekonomiką.

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция) (A8-0034/2019 - João Ferreira) LT

12-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl sprendimo protokolo, kuriuo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas. Šio projekto tikslas, remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų – suteikti galimybių Sąjungos laivams žvejoti Dramblio Kaulo Kranto vandenyse. Rengiant naująjį protokolą atsižvelgta į ankstesnio protokolo (2013–2018 m.) vertinimo ir perspektyvų vertinimo, ar reikėtų sudaryti naują protokolą, rezultatus. Abu vertinimus atliko išorės ekspertai. Protokolu taip pat bus suteiktos galimybės Europos Sąjungai ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikai, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, artimiau bendradarbiauti remiant tausų žvejybos išteklių naudojimą Dramblio Kaulo Kranto vandenyse ir Dramblio Kaulo Kranto pastangas plėtoti mėlynąją ekonomiką.

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко (A8-0027/2019 - Alain Cadec) LT

12-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymo. Europos Sąjunga ir Maroko Karalystė derėjosi dėl naujo tausios žvejybos partnerystės susitarimo, kuriuo siekiama stiprinti dvišalius santykius ir pradėti dialogą žvejybos valdymo klausimais. Susitarimo tikslas – skatinti tausią ir atsakingą žvejybą ir prisidėti prie griežto tarptautinės teisės laikymosi, sykiu užtikrinant abipusę naudą Sąjungai ir Marokui. Šiuo nauju protokolu Sąjungos laivyno laivams suteikiama galimybė žvejoti vandenyse, kuriems taikomas dabartinis susitarimas ir protokolas, ir vandenyse prie neautonominės Vakarų Sacharos teritorijos ir suteikiami Europos laivynui būtini leidimai.

Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) LT

12-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje. Pritariu šiam pranešimui, kurio tikslas – užkirsti kelią nereglamentuojamai (NNN) žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai vidurio Arkties vandenyne. Šio susitarimo šalys yra Kanada, Kinijos Liaudies Respublika, Danijos Karalystė, atstovaujanti Farerų Saloms ir Grenlandijai, Islandija, Japonija, Korėjos Respublika, Norvegijos Karalystė, Rusijos Federacija, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Europos Sąjunga. Kanados vyriausybė išrinkta susitarimo depozitare ir atliks tas funkcijas, kaip numatyta 1969 m. Vienos konvencijoje dėl tarptautinių sutarčių teisės.

Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) LT

12-02-2019

Kroatija stojimo metu įsipareigojo prisijungti prie esamų valstybių narių ir Europos Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytų ar pasirašytų susitarimų. Jei konkrečiuose susitarimuose nenurodyta kitaip, Kroatija prie šių esamų susitarimų prisijungia protokolais, kuriuos Taryba, vieningai veikdama valstybių narių vardu, sudaro su atitinkamomis trečiosiomis šalimis. Atsižvelgiant į tai, pritariu šiam pranešimui, kuriuo siekiama užtikrinti, jog Kroatija galėtų tapti visateise susitariančiąja šalimi.

Механизъм за гражданска защита на Съюза (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) LT

12-02-2019

Europa ir pasaulis susiduria su vis daugiau nelaimių, patirdami didelių žmogiškųjų ir materialinių išlaidų. Dėl klimato kaitos taip pat daugėja su oro sąlygomis susijusių nelaimių, ypač vis dažniau ir intensyviau kyla potvyniai ir miškų gaisrai. Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmu siekiama remti, papildyti ir sukurti palankias sąlygas valstybių narių veiksmų koordinavimui siekiant didinti nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas. Pritariu šiam pranešimui, kuriuo siekiama sustiprinti ES ir valstybių narių gebėjimus reaguoti į nelaimes sukuriant specialų ES lygmens išteklių rezervą („rescEU“), kuris bus panaudotas tuo tikslu Komisijai priėmus sprendimą, taip pat veiksmingiau skatinti valstybių narių indėlius į Europos civilinės saugos rezervą. Taip pat daugiau dėmesio skirti prevencijos veiksmams ir derėjimo su kitomis ES politikos sritimis didinimui.

Минимални изисквания за повторното използване на водата (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) LT

12-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų. Didėjanti pasaulinė konkurencija dėl vandens išteklių kelia didėjantį pavojų ekonomikai, bendruomenėms ir ekosistemoms, nuo kurių jie priklauso. 2017 m. pasauliniu mastu paimta apie 6 000 kubinių kilometrų vandens ir skaičiuojama, kad 2050 m. šis skaičius gali išaugti iki 8 700 kubinių kilometrų ir beveik 12 700 kubinių kilometrų 2100 m. Vis aktualesnis tampa klausimas dėl teisingo ir veiksmingo vandens išteklių, kurie vis dažniau laikomi vertingu ir trūkstamu ištekliu, valdymo. Todėl pritariu šiam pranešimui, kuriuo siekiama užtikrinti vandens apsaugą. Komisijos pasiūlymas taikomas tik regeneruotam vandeniui, kuris naudojamas drėkinimui žemės ūkyje, nes žemės ūkio sektorius yra vienas iš pagrindinių vandens vartotojų. Be to, pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad regeneruotas vanduo būtų saugus, taip apsaugant piliečius ir aplinką.

Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства (A8-0318/2018 - Nicola Danti) LT

12-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros. Siekiant teisingai ir visapusiškai įgyvendinti šį reglamentą ir pagal jį priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus itin svarbu tiksliai apibrėžti įvairias žemės ūkio traktorių savybes, remiantis jų techninių charakteristikų analize. Atsižvelgiant tai, kad atitinkamuose tarptautiniuose forumuose, kuriuose dalyvauja Europos Sąjunga, vyksta diskusijos dėl kategorijų apibrėžties. Todėl pritariu, kad Komisija turėtų imtis būtinų veiksmų, kad įvertintų ir atitinkamai pakeistų labai specializuotų traktorių kategorijas, siekiant išvengti bet kokio neproporcingo ir neigiamo poveikio tam tikrai žemės ūkio veiklai.

Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) LT

12-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimo. Šiuo pranešimu dėl Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimo bus siekiama įvertinti į Sutartis įtrauktų koncepcijų veiksmingumą. Dar vienas jo tikslas – pateikti rekomendacijas ES institucijoms, kad patobulėtų jų įgyvendinimas ir taikymo sritis bei veiksmingumas, siekiant sumažinti Europos integracijos proceso ir potencialo, kurį siūlo ES pilietybė, atotrūkį.