Riikka
PAKARINEN

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Riikka PAKARINEN

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

21-06-2013 REGI_AD(2013)508069 PE 508.069v02-00 REGI
Riikka PAKARINEN

СТАНОВИЩЕ Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа

24-04-2013 REGI_AD(2013)506150 PE 506.150v02-00 REGI
Riikka PAKARINEN

СТАНОВИЩЕ относно настоящите предизвикателства и възможности за енергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар

22-02-2013 REGI_AD(2013)502098 PE 502.098v02-00 REGI
Riikka PAKARINEN