Pascal CANFIN Pascal CANFIN
Pascal CANFIN

група „Renew Europe“

Член

Франция - Liste Renaissance (Франция)

Роден : , Arras

Становища в качеството на докладчик Pascal CANFIN

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно изграждането на по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите

16-07-2020 ENVI_AD(2020)647120 PE647.120v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.

17-02-2020 ENVI_AD(2020)646764 PE646.764v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641158 PE641.158v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641160 PE641.160v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2018 година

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641162 PE641.162v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641164 PE641.164v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641166 PE641.166v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641168 PE641.168v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

05-09-2019 ENVI_AD(2019)639770 PE639.770v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg