Sven
GIEGOLD

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Sven GIEGOLD

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

10-12-2013 ECON_AD(2013)524669 PE 524.669v02-00 ECON
Sharon BOWLES

СТАНОВИЩЕ относно финансовото участие на служителите в приходите на дружествата

28-11-2013 ECON_AD(2013)516888 PE 516.888v02-00 ECON
Fabrizio BERTOT

СТАНОВИЩЕ относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

11-10-2013 ECON_AD(2013)514604 PE 514.604v03-00 ECON
Sharon BOWLES

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки

27-09-2013 ECON_AD(2013)508237 PE 508.237v03-00 ECON
Olle SCHMIDT

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите

11-10-2012 ECON_AD(2012)491011 PE 491.011v02-00 ECON
Marianne THYSSEN

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели

04-09-2012 ECON_AD(2012)489648 PE 489.648v02-00 ECON
Ashley FOX

СТАНОВИЩЕ относно изменение на член 70 от Правилника за дейността на Парламента – междуинституционални преговори при законодателните процедури

04-07-2012 ECON_AD(2012)487919 PE 487.919v02-00 ECON
Sharon BOWLES

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2008/48/EО относно договорите за потребителски кредити

08-06-2012 ECON_AD(2012)483752 PE 483.752v02-00 ECON
Theodor Dumitru STOLOJAN

СТАНОВИЩЕ относно 20-те основни причини за загриженост на европейските граждани и на предприятията за функционирането на единния пазар

01-06-2012 ECON_AD(2012)483705 PE 483.705v02-00 ECON
Edward SCICLUNA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела

01-03-2012 ECON_AD(2012)475906 PE 475.906v02-00 ECON
Elena BĂSESCU

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия

23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629 PE 454.629v03-00 EMPL
Pervenche BERÈS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки

21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660 PE 454.660v02-00 EMPL
David CASA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658 PE 454.658v02-00 EMPL
David CASA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната

18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657 PE 454.657v02-00 EMPL
Pervenche BERÈS

СТАНОВИЩЕ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики

18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656 PE 454.656v02-00 EMPL
Pervenche BERÈS

СТАНОВИЩЕ относно подобряване на рамката за икономическо управление и стабилност на Съюза, по-специално в еврозоната

30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981 PE 445.981v02-00 EMPL
David CASA

СТАНОВИЩЕ относно дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика

22-03-2010 EMPL_AD(2010)438426 PE 438.426v03-00 EMPL
Sergio Gaetano COFFERATI