Sven
GIEGOLD

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Sven GIEGOLD

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година ― всички раздели

05-09-2013 ECON_AD(2013)513316 PE 513.316v02-00 ECON
Sven GIEGOLD