Michèle RIVASI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 12-12-2011 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член
 • 13-12-2011 / 31-01-2012 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател
 • 01-02-2012 / 20-03-2013 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател
 • 21-03-2013 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Франция)

Заместник-председател 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-09-2009 / 18-09-2013 : Делегация за връзки с Беларус
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 18-04-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Иран

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение по отношение на фармакологичната бдителност за лекарствените продукти за хуманна употреба на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата  
- ITRE_AD(2010)430771 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение по отношение на фармакологичната бдителност на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба  
- ITRE_AD(2010)430773 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия  
- ITRE_AD(2013)508180 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно професионални опасности за здравето, свързани с азбест, и перспективи за премахване на целия съществуващия азбест  
- ENVI_AD(2013)494492 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека  
- ITRE_AD(2012)491256 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно признаването на множествената чувствителност към химически вещества и електромагнитната свръхчувствителност в Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Отпаднала  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 14-06-2012
Брой подписали : 188 - 14-06-2012
Писмена декларация относно законните стимуланти  
- P7_DCL(2011)0040 - Отпаднала  
George Sabin CUTAȘ , Salvatore IACOLINO , Ramona Nicole MĂNESCU , Michèle RIVASI  
Дата на внасяне : 26-09-2011
Срок : 09-01-2012
Брой подписали : 110 - 15-12-2011
Писмена декларация относно необходимостта от повишена координация в Европейския съюз на научните изследвания в областта на рака  
- P7_DCL(2010)0080 - Приета  
Marisa MATIAS , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Herbert REUL , Антония ПЪРВАНОВА  
Дата на внасяне : 18-10-2010
Срок : 03-02-2011
Дата на приемане : 03-02-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0042
Брой подписали : 402 - 02-02-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Обратна връзка