Michèle RIVASI : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europe Écologie (Франция)

Заместник-председател 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 19-01-2017 / 05-12-2017 : Комисия по петиции
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО)  
- ITRE_AD(2018)615480 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване  
- ITRE_AD(2015)544342 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни  
- ENVI_AD(2018)623685 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС  
- ITRE_AD(2018)620890 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)  
- ITRE_AD(2018)613604 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества абамектин, Bacillus subtilis (Cohn 1872) щам QST 713, Bacillus thuringiensis, подвид Aizawai, Bacillus thuringiensis, подвид Israeliensis, Bacillus thuringiensis, подвид kurstaki, Beauveria bassiana, бенфлуралин, клодинафоп, клопиралид, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ципродинил, дихлорпроп-P, епоксиконазол, фенпироксимат, флуазинам, флутоланил, фосетил, Lecanicillium muscarium, мепанипирим, мепикват, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, метконазол, метрафенон, Phlebiopsis gigantea, пиримикарб, Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342, пириметанил, Pythium oligandrum, римсулфорон, спинозад, Streptomyces K61, тиаклоприд, толклофос-метил, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, триклопир, тринексапак, тритиконазол, Verticillium albo-atrum и цирам  
- B8-0139/2019  

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Създаване на специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите, отговорности на комисията, брой на членовете и мандат (B8-0077/2018) FR  
 

. – La création de cette commission spéciale est une bonne nouvelle pour la demande de vérité et de transparence. Nous avons eu des différences d’appréciation des agences internationales et européennes. Nous avons eu l’affaire des Monsanto Papers qui a rendu publiques les dissimulations de l’entreprise en matière d’influence, de commande et d’écritures d’articles scientifiques niant la dangerosité du glyphosate. On se rend bien compte qu’il y a un problème dans les procédures européennes qui ont été mises en place. Cette commission spéciale va nous permettre de faire toute la lumière sur les dysfonctionnements qui jalonnent les processus d’évaluation et d’autorisation des pesticides à travers le cas du glyphosate. Nos auditions réserveront sans doute à ce sujet leur lot de révélations supplémentaires.
Notre devoir, en tant que députés européens, sera avant tout de faire des propositions avisées, pour corriger les erreurs existantes et améliorer le système. Nous devons savoir par exemple sur quelles bases ont été fixés les critères sanitaires d’évaluation, comment ont été rédigés les rapports. Il s’agit de mettre en place des procédures qui préservent les intérêts à long terme des populations et de la biodiversité, et pas seulement la santé financière d’industries qui se moquent de l’intérêt général et...

Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) FR  
 

Face à l’Europe de l’austérité, les écologistes ont toujours appelé à une politique de relance économique favorisant les investissements dans les secteurs d’avenir pour créer des emplois durables. Le plan Juncker permet de stimuler l’investissement privé grâce aux garanties budgétaires apportées par l’UE, mais ne répond pas aux enjeux auquel l’UE doit s’attaquer pour affronter l’avenir, c’est pourquoi je me suis abstenue sur le vote permettant son extension.
Mon groupe a eu un rôle très constructif en permettant d’améliorer le texte et nous nous en félicitons. Mais les maigres avancées obtenues sur la forme ne changent rien au fond du problème : le plan Juncker finance essentiellement l’économie du passé, prolongeant les souffrances que le vieux monde qui meurt inflige au projet européen. Nous n’avons pas réussi à obtenir gain de cause pour une affectation des fonds dédiée à une politique ambitieuse face aux enjeux climatiques : une telle conditionnalité était un prérequis nécessaire à notre soutien à un fond mobilisant des sommes aussi conséquentes. Alors qu’actuellement la campagne « Pas un euro de plus » de la société civile demande au monde de la finance d’arrêter de financer les activités destructrices du climat, nous restons cohérents avec nos convictions.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно Леонард Пелтие  
- P8_DCL(2016)0113 - Отпаднала  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 29 - 25-01-2017
Писмена декларация относно преразглеждането на въпроса дали да се изгради новата високоскоростна железопътна линия Лион – Торино  
- P8_DCL(2016)0111 - Отпаднала  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 43 - 25-01-2017
Писмена декларация относно предотвратяването на използването на олово  
- P8_DCL(2016)0106 - Отпаднала  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Сергей СТАНИШЕВ , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 94 - 04-01-2017

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни 

Обратна връзка