François ALFONSI : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 

Последни дейности 

Обратна връзка