Dominique
RIQUET

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Dominique RIQUET

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година – всички раздели

12-09-2013 TRAN_AD(2013)514648 PE 514.648v03-00 TRAN
Isabelle DURANT

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели

07-09-2012 TRAN_AD(2012)491320 PE 491.320v02-00 TRAN
Gesine MEISSNER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1084/2006

20-06-2012 TRAN_AD(2012)486019 PE 486.019v02-00 TRAN
Michael CRAMER

СТАНОВИЩЕ относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2012 г. във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели

01-09-2011 TRAN_AD(2011)467189 PE 467.189v02-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

СТАНОВИЩЕ относно Европейската градска програма и нейното бъдеще в рамките на политиката за сближаване

01-12-2010 TRAN_AD(2010)450692 PE 450.692v02-00 TRAN
Anna ROSBACH

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства

27-05-2010 TRAN_AD(2010)439089 PE 439.089v02-00 TRAN
Oldřich VLASÁK