Dominique RIQUET Dominique RIQUET
Dominique RIQUET

група „Renew Europe“

Заместник-председател

Франция - Mouvement Radical Social-Libéral (Франция)

Роден : , Valenciennes

7-ми парламентарен мандат Dominique RIQUET

Политически групи

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 14-07-2009 / 10-01-2012 : Union pour un Mouvement Populaire - Parti Radical (Франция)
  • 11-01-2012 / 30-06-2014 : Parti Radical (Франция)

Заместник-председател

  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм

членове

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети

Заместник

  • 01-09-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR)

17-10-2012 BUDG_AD(2012)494698 PE 494.698v02-00 BUDG
Dominique RIQUET

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“

17-09-2012 BUDG_AD(2012)492554 PE 492.554v02-00 BUDG
Dominique RIQUET

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

18-03-2011 BUDG_AD(2011)456907 PE 456.907v02-00 BUDG
Dominique RIQUET

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година – всички раздели

12-09-2013 TRAN_AD(2013)514648 PE 514.648v03-00 TRAN
Isabelle DURANT

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели

07-09-2012 TRAN_AD(2012)491320 PE 491.320v02-00 TRAN
Gesine MEISSNER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1084/2006

20-06-2012 TRAN_AD(2012)486019 PE 486.019v02-00 TRAN
Michael CRAMER

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаването на съвместен протокол за честването на Деня на Европа във всички държави членки

21-10-2013 P7_DCL(2013)0021 Отпаднала
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR Hannu TAKKULA Jean Louis COTTIGNY Santiago FISAS AYXELÀ Joseph DAUL Alejandro CERCAS Sidonia MAZUR Salvador GARRIGA POLLEDO Andrej PLENKOVIĆ Dominique RIQUET José Manuel FERNANDES Francisco SOSA WAGNER
Дата на внасяне : 21-10-2013
Срок : 21-01-2014
Брой подписали : 77 - 23-01-2014

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg