Marielle
BOULLIER GALLO

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Marielle BOULLIER GALLO

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги

23-01-2013 IMCO_AD(2013)500516 PE 500.516v02-00 IMCO
Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики

28-09-2011 IMCO_AD(2011)467170 PE 467.170v02-00 IMCO
Catherine STIHLER

СТАНОВИЩЕ относно всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз

25-05-2011 JURI_AD(2011)462780 PE 462.780v02-00 JURI
Françoise CASTEX