Marielle
BOULLIER GALLO

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Marielle BOULLIER GALLO

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕО) №1211/2009 и Регламент (ЕС) №531/2012

22-01-2014 JURI_AD(2014)524714 PE 524.714v02-00 JURI
Marielle BOULLIER GALLO

СТАНОВИЩЕ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар

22-07-2013 IMCO_AD(2013)508181 PE 508.181v03-00 IMCO
Marielle BOULLIER GALLO

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните)

25-03-2013 JURI_AD(2013)494710 PE 494.710v02-00 JURI
Marielle BOULLIER GALLO

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО

12-10-2012 IMCO_AD(2012)489674 PE 489.674v02-00 IMCO
Marielle BOULLIER GALLO

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор

11-10-2012 JURI_AD(2012)494520 PE 494.520v02-00 JURI
Marielle BOULLIER GALLO

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост

26-01-2012 JURI_AD(2012)478335 PE 478.335v02-00 JURI
Marielle BOULLIER GALLO

СТАНОВИЩЕ относно Europeana — следващи стъпки

29-01-2010 JURI_AD(2010)431073 PE 431.073v02-00 JURI
Marielle BOULLIER GALLO