Marielle BOULLIER GALLO Marielle BOULLIER GALLO
Marielle BOULLIER GALLO
Франция

Роден : , Lons-le-Saunier

7-ми парламентарен мандат Marielle BOULLIER GALLO

Политически групи

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии

 • 14-07-2009 / 03-02-2013 : La Gauche moderne (Франция)
 • 04-02-2013 / 30-06-2014 : Union des Démocrates et Indépendants (Франция)

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правни въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правни въпроси
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Индия
 • 10-05-2011 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕО) №1211/2009 и Регламент (ЕС) №531/2012

22-01-2014 JURI_AD(2014)524714 PE 524.714v02-00 JURI
Marielle BOULLIER GALLO

СТАНОВИЩЕ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар

22-07-2013 IMCO_AD(2013)508181 PE 508.181v03-00 IMCO
Marielle BOULLIER GALLO

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните)

25-03-2013 JURI_AD(2013)494710 PE 494.710v02-00 JURI
Marielle BOULLIER GALLO

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги

23-01-2013 IMCO_AD(2013)500516 PE 500.516v02-00 IMCO
Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики

28-09-2011 IMCO_AD(2011)467170 PE 467.170v02-00 IMCO
Catherine STIHLER

СТАНОВИЩЕ относно всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз

25-05-2011 JURI_AD(2011)462780 PE 462.780v02-00 JURI
Françoise CASTEX

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.