Kay SWINBURNE : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Обединено кралство)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-09-2009 / 18-10-2009 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

 • 07-09-2009 / 23-06-2010 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 19-10-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по култура и образование
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес  
- ECON_AD(2013)496498 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети  
- ECON_AD(2013)496499 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно одитната политика − поуки от кризата  
- ECON_AD(2011)460922 -  
-
ECON 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията  
- ECON_AD(2013)514604 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно изменение на член 70 от Правилника за дейността на Парламента – междуинституционални преговори при законодателните процедури  
- ECON_AD(2012)487919 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2008/48/EО относно договорите за потребителски кредити  
- ECON_AD(2012)483752 -  
-
ECON 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни