Gerben-Jan
GERBRANDY

Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат Gerben-Jan GERBRANDY

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00 ENVI
Андрей КОВАЧЕВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009

22-11-2018 ENVI_AD(2018)630614 PE630.614v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и бенчмарковете за положително въздействие в областта на въглеродните емисии

22-11-2018 ENVI_AD(2018)630616 PE630.616v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009

25-10-2018 ENVI_AD(2018)629435 PE629.435v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

СТАНОВИЩЕ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341

11-10-2018 ENVI_AD(2018)628607 PE628.607v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

04-09-2018 ENVI_AD(2018)627049 PE627.049v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г.

02-02-2018 ENVI_AD(2018)615324 PE615.324v02-00 ENVI
Nuno MELO

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

30-11-2017 ENVI_AD(2017)608053 PE608.053v02-00 ENVI
Eleonora FORENZA

СТАНОВИЩЕ относно ускоряването на иновациите в областта на чистата енергия

25-10-2017 ENVI_AD(2017)605922 PE605.922v02-00 ENVI
Stefan ECK

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

15-09-2017 CONT_AD(2017)536024 PE536.024v02-00 CONT
Ingeborg GRÄSSLE

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2015 година

15-02-2017 ENVI_AD(2017)592296 PE592.296v05-00 ENVI
Giovanni LA VIA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592293 PE592.293v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592294 PE592.294v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592295 PE592.295v03-00 ENVI
Giovanni LA VIA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592297 PE592.297v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592298 PE592.298v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

05-12-2016 ENVI_AD(2016)585489 PE585.489v02-00 ENVI
Christofer FJELLNER

СТАНОВИЩЕ относно прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС

08-12-2015 ENVI_AD(2015)557227 PE557.227v03-00 ENVI
Nessa CHILDERS

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година – всички раздели

03-09-2015 ENVI_AD(2015)560881 PE560.881v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

СТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща относно проектобюджета за 2016 г.

17-06-2015 ENVI_AD(2015)554828 PE554.828v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA