Gerben-Jan
GERBRANDY

Становища в качеството на докладчик - 8-ми парламентарен мандат Gerben-Jan GERBRANDY

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г. – Позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

11-10-2018 CONT_AD(2018)627869 PE627.869v02-00 CONT
Inés AYALA SENDER Gerben-Jan GERBRANDY

СТАНОВИЩЕ Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2014 г.

25-09-2014 ENVI_AD(2014)537266 PE537.266v02-00 ENVI
Gerben-Jan GERBRANDY