Gerben-Jan GERBRANDY : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Democraten 66 (Нидерландия)

Заместник-председател 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2012 година  
- A7-0240/2014 -  
-
CONT 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.  
- ENVI_AD(2011)454369 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза  
- BUDG_AD(2012)496444 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)  
- BUDG_AD(2012)489575 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно междинния преглед на европейските програми за спътникова навигация: оценка на прилагането, бъдещи предизвикателства и финансови перспективи  
- BUDG_AD(2011)456900 -  
-
BUDG 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата със загубата на биологично разнообразие  
- P7_DCL(2010)0028 - Отпаднала  
Sandrine BÉLIER , Anne DELVAUX , Gerben-Jan GERBRANDY , Karin KADENBACH , Kriton ARSENIS  
Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 157 - 09-09-2010
Писмена декларация относно насърчаването на алтернативи на изследванията и опитите с животни  
- P7_DCL(2009)0053 - Отпаднала  
Raül ROMEVA i RUEDA , Caroline LUCAS , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Gerben-Jan GERBRANDY  
Дата на внасяне : 07-10-2009
Срок : 21-01-2010
Брой подписали : 159 - 21-01-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси