Evelyn REGNER Evelyn REGNER
Evelyn REGNER

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Австрия - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Роден : , Wien

7-ми парламентарен мандат Evelyn REGNER

Политически групи

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Заместник-председател

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правни въпроси
 • 25-01-2012 / 29-02-2012 : Комисия по правни въпроси
 • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правни въпроси

членове

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Комисия по правни въпроси

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Израел
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 05-07-2011 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки

25-10-2013 A7-0340/2013 PE 514.670v03-00 JURI FEMM
Evelyn REGNER Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура

03-03-2014 JURI_AD(2014)526192 PE 526.192v03-00 JURI
Evelyn REGNER

СТАНОВИЩЕ относно 18-тия доклад относно „по-доброто законотворчество“ – прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност за 2010 година

21-06-2012 AFCO_AD(2012)483487 PE 483.487v02-00 AFCO
Evelyn REGNER

СТАНОВИЩЕ относно проекта за решение на Съвета за сключване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Конфедерация Швейцария, Кралство Мароко, Мексиканските съединени щати, Нова Зеландия, Република Корея, Република Сингапур, Съединените американски щати и Япония

04-06-2012 JURI_AD(2012)487684 PE 487.684v02-00 JURI
Evelyn REGNER

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета

07-11-2013 JURI_AD(2013)521523 PE 521.523v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

СТАНОВИЩЕ относно регулаторната пригодност на ЕС, субсидиарността и пропорционалността – 19-ти доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2011 г.

17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776 PE 514.776v02-00 AFCO
Morten MESSERSCHMIDT

СТАНОВИЩЕ относно усъвършенстването на международното частно право: правила относно компетентността, приложими към заетостта

05-09-2013 EMPL_AD(2013)510701 PE 510.701v02-00 EMPL
Ria OOMEN-RUIJTEN

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно въвеждането на общоевропейски ден за действия срещу упражняването на мобинг и тормоз на работното място

14-02-2011 P7_DCL(2011)0004 Отпаднала
Angelika WERTHMANN Evelyn REGNER Ulrike LUNACEK
Дата на внасяне : 14-02-2011
Срок : 16-05-2011
Брой подписали : 76 - 17-05-2011

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg