Guy VERHOFSTADT Guy VERHOFSTADT
Guy VERHOFSTADT

група „Renew Europe“

Член

Белгия - Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Белгия)

Роден : , Dendermonde

7-ми парламентарен мандат Guy VERHOFSTADT

Политически групи

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Председател

Национални партии

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Белгия)

членове

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Председателски съвет
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно становището на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6 на общия бюджет за 2010 г. – приходна и разходна част на бюджета по раздели, Раздел II – Европейски съвет и Съвет; Раздел III – Комисия; Раздел X – Европейска служба за външна дейност

04-10-2010 AFCO_AD(2010)448962 PE 448.962v01-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност

07-09-2010 AFCO_AD(2010)445813 PE 445.813v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност

05-07-2010 AFCO_AD(2010)445667 PE 445.667v01-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg