Please fill this field
Andrey NOVAKOV Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Bulharsko - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulharsko)

Datum narození : , PAZARDZHIK

Úvodní stránka Andrey NOVAKOV

Člen

BUDG
Rozpočtový výbor
REGI
Výbor pro regionální rozvoj
D-AL
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie

Náhradník

CONT
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
TRAN
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
D-IL
Delegace pro vztahy s Izraelem

Poslední činnosti

Nový VFR, vlastní zdroje, plán obnovy BG

15-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

. – В тази резолюция Парламентът излага своята позиция въз основа на очакваното предложение на Комисията за дългосрочния бюджет на ЕС – многогодишната финансова рамка (МФР), собствените ресурси и плана за възстановяване от пандемията на COVID-19. ЕП подчерта, че е важно европейските граждани да са в центъра на стратегията за възстановяване от пандемията, защото техните интереси са представлявани от Парламента. С тази цел, ЕП предупреди Комисията, че не трябва да се разработва стратегия за възстановяване, която се базира на междуправителствени средства и е извън общностния метод. Стратегията за възстановяване трябва да се основава върху МФР и нейните програми, защото МФР е двигателят за осъществяването на амбициите на Съюза. Следователно, Парламентът трябва да участва в подготовката, приемането и изпълнението на фонда за възстановяване и да е в центъра на процеса на вземане на решения. В противен случай, ЕП е готов да отхвърли всички предложения на Комисията, които не съответстват на вече определените стандарти като в това е включено и постигането на споразумение относно реформата на системата за собствените ресурси на Съюза. Новата МФР трябва да е амбициозна и да отговаря на очакванията на европейските граждани и на политическите ангажименти на ЕС с необходимите финансови средства. Затова предложението трябва да включва бюджета за новия фонд за възстановяване и трансформация. Допълнително, ЕП призовава Комисията и лидерите от ЕС да вземат смели решения относно реформата на системата за собствените ресурси на Съюза, като включат и въвеждането на набор от нови собствени ресурси. Ако държавите членки откажат да приемат създаването на нови собствени ресурси, за да е жизнеспособна новата МФР, ще последва допълнителното увеличение на преките им вноски на база БНД. Относно плана за възстановяване, в съответствие с резолюцията си от 17 април 2020г., Парламентът призовава фондът да бъде финансиран чрез емитиране на дългосрочни облигации за възстановяване, които са гарантирани от бюджета на Съюза, с максимални тавани и с план за погасяване. ЕП подчертава обаче, че фондът не трябва да създава допълнителна тежест за националните бюджети. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Dočasná opatření týkající se platnosti některých certifikátů a licencí (souhrnní nařízení) BG

15-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Това предложение за Регламент на ЕС е относно определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19, валидността на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучения в определени области на транспортното законодателство, автомобилния, железопътния, вътрешния воден транспорт и морската сигурност. Поради предприетите публични мерки необходими с оглед на пандемията, транспортните оператори и другите засегнати лица в много случаи не са в състояние да изпълняват необходимите формалности и процедури свързани с подновяването, удължаването или продължаването на валидността на удостоверенията, свидетелствата или разрешителните, които ползват. Компетентните органи на държавите членки по същите причини в много случаи не са в състояние да спазват задълженията си в рамките на правото на ЕС и да разглеждат заявленията от транспортните оператори преди изтичането на техните срокове. За да се гарантира безпроблемното функциониране на вътрешния пазар, степента на безопасност на транспорта и да се осигури правна сигурност, е необходимо временното приемане на разпоредби за удължаване на валидността на тези удостоверения, свидетелства или разрешителни. Целта е да се гарантира тяхната валидност в рамките на разумен срок по време и след пандемията от COVID-19. Гласувам в подкрепа.

Udělení absolutoria za rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (A9-0079/2020 - Ryszard Czarnecki) BG

14-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

. – Тази резолюция е относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на децентрализираните агенции на Съюза за финансовата 2018 година – резултатите от тяхната дейност, финансовото им управление и контрол. В нея се дискутира дейността на агенциите и тяхното влияние върху политиките на Съюза и вземането на решения, както и върху изпълнението на програмите в някои области значително важни за европейските гражданите – например сигурност, здравеопазване, безопасност, икономически въпроси, свобода и правосъдие и научни изследвания. Агенциите изпълняват задачи от основно значение за ЕС и неговите граждани и пряко въздействат върху живота и ежедневието на гражданите. Те са създадени с цел да се осигури добро функциониране на системите на ЕС и да се улесни прилагането на единен европейски пазар и извършването на независими технически оценки. Затова тяхното функциониране трябва да е ефективно и това е подчертано в тази резолюция. Обръща се внимание на бюджетното и финансово управление на агенциите и значението на многогодишната финансова рамка (МФР) за изготвянето на техните бюджети. Допълнително, Парламентът насърчава агенциите да продължат да проучват нови източници на финансиране в допълнение към съществуващите вноски от бюджета на ЕС. Обсъждат се основните рискове при дейността на агенциите и препоръките на Сметната палата, в нейния годишен доклад по темата. Разисква се политиката относно персонала на агенциите, обществените поръчки и предотвратяването на конфликт на интереси, както и правилата за прозрачност и вътрешен контрол. Подчертава се също, че при извършването на своите дейности агенциите трябва да гарантират съвместимост с правото на Съюза , принципа на пропорционалност и спазването на принципите на вътрешния пазар. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

Na platformě EP NEWSHUB

Transition to the new normal. #AfterCovid19 #SaveSummer https://t.co/MbFRKbGbeQ 

What #EU #tourism needs today is common rules for all Member States: ➡️Strategy on safe #transport for passsengers, workers & freight ➡️Cross-border movement rules after #lockdowns ease ➡️Clear communication ➡️One-click access to information & updates #AfterCovid19 #SaveSummer https://t.co/UVUq5MAo71 

“Trust” and “Tourists” are similar in pronunciation. They need to be perceived as one when planning lockdown ease. We want tourists to trust our measures & to believe they’re safe in #EU. Let’s rebuild the confidence. Let’s make tourists say ‘Europe is my first choice’ @EPPGroup https://t.co/dpixdQixRq 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg