Please fill this field
Dita CHARANZOVÁ Dita CHARANZOVÁ
Dita CHARANZOVÁ

skupina Renew Europe

Členka

Česko - ANO 2011 (Česko)

8. volební období Dita CHARANZOVÁ

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : ANO 2011 (Česko)

Místopředsedkyně

 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Mercosurem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradnice

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 14-07-2014 / 19-10-2016 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie
 • 04-03-2016 / 07-11-2016 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile
 • 08-11-2016 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky

07-12-2018 IMCO_AD(2018)631809 PE631.809v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace

08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838 PE602.838v03-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

STANOVISKO k finančním technologiím („fintech“): vliv technologií na budoucnost finančnictví

22-03-2017 IMCO_AD(2017)595754 PE595.754v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a jejího řízení

28-01-2019 INTA_AD(2019)629518 PE629.518v02-00 INTA
Nicola DANTI

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)

19-10-2018 IMCO_AD(2018)623902 PE623.902v02-00 IMCO
Julia REDA

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU

20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139 PE622.139v03-00 IMCO
Cristian-Silviu BUŞOI

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)

18-04-2019

Předložený návrh na vytvoření Evropského obranného fondu jsem plně podpořila. V současné zhoršené bezpečnosti situaci potřebuje Evropská unie vlastní kapacity, které na ni budou moci poskytnout adekvátní odpovědi a nástroje. Nejsem příznivcem vytváření armády EU, na druhou stranu se ukazuje potřeba lepší a intenzivní spolupráce mezi členskými státy v této oblasti. Fond by také měl vytvořit nástroj pro podporu inovací a výzkumu v EU, a to zejména v oblastech, kde Unie ztrácí svou konkurenční výhodu proti dalším hráčům na mezinárodním poli.

Program InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)

18-04-2019

Podpořila jsem tento dojednaný návrh, jelikož považuji nově zaváděný program EU v oblasti investic za velmi potřebný a užitečný. Jak ukázal v posledních letech tzv. Junckerův fond, je v rámci EU poptávka po realizaci strategických investic. Na druhou stranu je však potřeba dát této oblasti nějakou jasnou platformu a právní základ, což InvestEU činí. Vítám také, že je záměrem společně zapojovat jak finance z úrovně EU, tak také vstupy ze strany členských států, které budou daný projekt realizovat. Je rovněž pro mne důležité, že se nástroj bude zaměřovat na diverzitu projektů a bude zahrnovat také menší a středně velké státy v EU.

Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)

17-04-2019

Předložený návrh jsem dnes nemohla podpořit. Mohli jsme udělat definitivní tečku za debatami o množství kakaa v čokoládě v Německu a v Česku, bohužel se tak nestalo. Pro mne je výsledek zklamáním. Mrzí mne, že nebyly přijaty pozměňovací návrhy, které mohly situaci ještě zachránit. Nechci hledat viníka. Nechci říkat, která lobby zvítězila. Mohly to být tlaky některých států Unie, mohl to být tlak těch, kteří plní regály méně kvalitním zbožím. Umíme ale přesně říct, kdo je poraženým. Je to zákazník z východní Evropy. Slevili jsme z původního cíle přijmout tvrdý a nesmlouvavý postup vůči těm, kteří nás na východě Evropy zásobují nekvalitními potravinami. Mrzí mne, že jsme nevyužili tuto příležitost naplno. Měli bychom udělat vše pro to, aby došlo k nápravě.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zavádění tísňových služeb nové generace na čísle 112

06-06-2016 P8_DCL(2016)0059 Nevzato v potaz
Zigmantas BALČYTIS Marlene MIZZI Doru-Claudian FRUNZULICĂ Tibor SZANYI Mara BIZZOTTO Bogusław LIBERADZKI Nicola CAPUTO Patricija ŠULIN Liisa JAAKONSAARI Theodoros ZAGORAKIS Dita CHARANZOVÁ
Datum zahájení : 06-06-2016
Platné do : 06-09-2016
Počet signatářů : 53 - 07-09-2016

Písemné prohlášení o zvýšení ochrany spotřebitele v souvislosti s nesouladem mezi inzerovanou a skutečnou rychlostí širokopásmového připojení

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Nevzato v potaz
Roberta METSOLA Emma McCLARKIN Brian HAYES Angelika MLINAR Petr JEŽEK Deirdre CLUNE Timothy KIRKHOPE Nicola CAPUTO Julia REDA Dita CHARANZOVÁ
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 109 - 28-07-2016

Písemné prohlášení o obětech trestné činnosti

02-12-2015 P8_DCL(2015)0070 Nevzato v potaz
Tomáš ZDECHOVSKÝ Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Maite PAGAZAURTUNDÚA Nicola CAPUTO Tibor SZANYI Doru-Claudian FRUNZULICĂ Fabio DE MASI Pál CSÁKY Momchil NEKOV Lara COMI Dita CHARANZOVÁ
Datum zahájení : 02-12-2015
Platné do : 02-03-2016
Počet signatářů : 91 - 03-03-2016

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg