Please fill this field
Fulvio MARTUSCIELLO Fulvio MARTUSCIELLO
Fulvio MARTUSCIELLO

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Itálie - Forza Italia (Itálie)

Datum narození : , Napoli

8. volební období Fulvio MARTUSCIELLO

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Itálie)

Předseda

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Izraelem

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Konference předsedů delegací
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor

Náhradník

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 16-01-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Situace v Moldavsku IT

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(2-371-0000)

Boj proti antisemitismu (rozprava) IT

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(1-145-0000)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

08-11-2017 ECON_AD(2017)608163 PE608.163v02-00 ECON
Fulvio MARTUSCIELLO

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením.... [nařízení o ESC]....

08-12-2017 ECON_AD(2017)610734 PE610.734v02-00 ECON
Olle LUDVIGSSON

STANOVISKO k výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů

24-11-2017 ECON_AD(2017)609658 PE609.658v02-00 ECON
Roberto GUALTIERI

STANOVISKO k boji proti nerovnostem jako mechanismu pro posílení tvorby pracovních míst a růstu

26-09-2017 ECON_AD(2017)605945 PE605.945v02-00 ECON
Marisa MATIAS

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) IT

16-04-2019

Ho espresso voto favorevole sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale.
Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione d'insieme dei flussi migratori all'interno dell'Unione europea e per consentire la corretta applicazione da parte degli Stati membri della legislazione dell'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) IT

16-04-2019

Ho votato favorevolmente sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
Il mio voto è favorevole visto l'impatto positivo delle IG sulla produzione ad elevato valore aggiunto nel settore agricolo. Le sue parti contraenti si impegnano a proteggere, sul loro territorio, le denominazioni di origine dei prodotti degli altri paesi dell'Unione particolare, riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale dell'Organizzazione.

Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) IT

16-04-2019

Ho espresso voto favorevole sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
L'aggiunta di indicazioni geografiche al registro internazionale dovrebbe perseguire l'obiettivo di fornire prodotti di qualità, concorrenza leale e protezione dei consumatori.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o právu spotřebitelů na informace při výběru potravin

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Nevzato v potaz
Marijana PETIR Alojz PETERLE Patricija ŠULIN Giovanni LA VIA Fulvio MARTUSCIELLO Eleonora EVI Benedek JÁVOR Tibor SZANYI Nicola CAPUTO Karin KADENBACH Daniel BUDA Claudia ȚAPARDEL Vladimir URUTCHEV
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 46 - 13-03-2017

Písemné prohlášení o pitné vodě jakožto základním právu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Nevzato v potaz
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Demetris PAPADAKIS Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 78 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o prevenci dětské obezity

05-10-2015 P8_DCL(2015)0056 Nevzato v potaz
Aldo PATRICIELLO Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA Tibor SZANYI Rolandas PAKSAS Alessandra MUSSOLINI Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Milan ZVER Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Krzysztof HETMAN Giovanni LA VIA Hugues BAYET Mara BIZZOTTO Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Lefteris CHRISTOFOROU Ivan JAKOVČIĆ
Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 129 - 06-01-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg