Veuillez remplir ce champ
Caterina CHINNICI Caterina CHINNICI
Caterina CHINNICI

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Itálie - Partito Democratico (Itálie)

Datum narození : , Palermo

8. volební období Caterina CHINNICI

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Itálie)

Místopředsedkyně

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Zvláštní výbor pro terorismus

Náhradnice

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k výroční zprávě za rok 2015 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům

09-12-2016 LIBE_AD(2016)589345 PE589.345v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017

23-01-2019 LIBE_AD(2019)630584 PE630.584v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2017

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630579 PE630.579v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630581 PE630.581v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) IT

18-04-2019

Per sfruttare a pieno le potenzialità del mercato unico, era indispensabile adattare il diritto societario europeo alle sfide di una economia globale sempre più digitalizzata.
La nuova direttiva offre soluzioni digitali per l'espletamento delle formalità amministrative nel corso del ciclo di vita di una società, riducendo le disparità esistenti tra i diversi Stati membri rispetto ai servizi di cosiddetto e-government.
È tuttavia importante che le innovazioni, volte a ridurre costi e oneri inutili per gli imprenditori tramite il potenziamento delle tecnologie digitali, vengano accompagnate da adeguate garanzie per prevenire le frodi e gli abusi: reati talvolta attuati attraverso la costituzione di società di comodo che non esercitano di fatto alcuna attività sostanziale.
A tal fine, la direttiva include controlli obbligatori dell'identità e della capacità giuridica di coloro che costituiscono la società, oltre alla possibilità di richiederne la presenza fisica dinanzi alle autorità competenti nei casi di sospette frodi o furti di identità.
Concludo sottolineando che gli Stati membri dovranno rendere disponibili maggiori informazioni sulle società nei registri delle imprese a beneficio di tutte le parti interessate, oltre che rafforzare lo scambio di informazioni sugli amministratori interdetti al fine di individuare le frodi transnazionali. Per tali motivi ho votato a favore.

Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) IT

18-04-2019

Le attuali norme in materia di fusioni, scissioni e trasferimenti societari e lo scarso livello di armonizzazione del diritto societario non hanno consentito alle imprese europee un'agevole mobilità all'interno del mercato unico.
La nuova direttiva definisce regole chiare e semplici per permettere alle imprese di sviluppare la propria attività in altri Stati membri ed accedere a nuovi mercati; e contiene anche disposizioni volte a porre fine alla creazione artificiosa di società per finalità abusive, fraudolente o addirittura criminali, così come a delocalizzazioni fittizie attuate al solo fine di eludere le norme sul lavoro o in materia fiscale.
Per contrastare questi illeciti, infatti, sono previste nuove norme che consentiranno alle autorità degli Stati membri di negare la certificazione necessaria nei casi di operazioni transfrontaliere fraudolente.
Particolarmente significative, inoltre, le norme volte a tutelare i diritti dei dipendenti e di tutti i portatori d'interesse garantendo, in particolare, il loro diritto all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione alle operazioni. La ricostruzione e la delocalizzazione delle imprese hanno, infatti, un impatto fondamentale sui diritti dei lavoratori e sulla loro situazione professionale, ed è quindi opportuno che vengano adeguatamente coinvolti e tutelati. Per questo motivo ho votato a favore.

Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) IT

17-04-2019

Ho votato a favore del regolamento che istituisce il programma Giustizia 2021-2027, poiché ritengo che lo stanziamento di tali fondi contribuirà all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul rispetto dello Stato di diritto.
In particolare, sono convinta che il programma stimolerà ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia civile, specialmente attraverso la formazione dei professionisti del settore giudiziario in merito agli strumenti di cooperazione giudiziaria e circa gli sviluppi del diritto europeo in campo civile e penale.
Apprezzo inoltre che il programma agevolerà l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, oltre a sostenere i diritti delle vittime di reati e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.
Considero al contempo importanti le iniziative a sostegno dei cittadini, delle organizzazioni della società civile, dei giornalisti e delle piccole e medie imprese nelle controversie relative alle violazioni dello Stato di diritto, ai principi della democrazia e dei diritti fondamentali.
Da ultimo, accolgo con favore le disposizioni indirizzate alla formazione degli operatori del settore penitenziario ed a favorire lo scambio di buone pratiche volto a garantire condizioni di detenzione dignitose, presupposto questo ineludibile per assicurare la reciproca fiducia ed il funzionamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o přistoupení EU k Úmluvě OSN o právech dítěte

12-12-2016 P8_DCL(2016)0135 Nevzato v potaz
Alessandra MUSSOLINI Caterina CHINNICI Anna Maria CORAZZA BILDT Jean LAMBERT Roberta METSOLA Nicola CAPUTO Nathalie GRIESBECK Mairead McGUINNESS Fabio Massimo CASTALDO Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Barbara SPINELLI József NAGY Enrico GASBARRA Constance LE GRIP Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 120 - 13-03-2017

Písemné prohlášení o boji s kyberšikanou a se zveřejňováním pornografie ze msty

21-11-2016 P8_DCL(2016)0123 Nevzato v potaz
Roberta METSOLA Mairead McGUINNESS Afzal KHAN Eva KAILI Brian HAYES Deirdre CLUNE Caterina CHINNICI Martina DLABAJOVÁ Kostas CHRYSOGONOS Giovanni LA VIA Seán KELLY Anna Maria CORAZZA BILDT
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 73 - 22-02-2017

Písemné prohlášení o ochraně dětí uvězněných rodičů

12-09-2016 P8_DCL(2016)0084 Nevzato v potaz
Patrizia TOIA Sergio Gaetano COFFERATI Caterina CHINNICI Silvia COSTA Anna Maria CORAZZA BILDT Luigi MORGANO Elisabeth MORIN-CHARTIER Nathalie GRIESBECK Marian HARKIN Jean LAMBERT
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 276 - 13-12-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adresa

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles