Please fill this field
Werner LANGEN Werner LANGEN
Werner LANGEN
Německo

Datum narození : , Müden/Mosel

7. volební období Werner LANGEN

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 02-02-2012 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Předseda

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Hospodářský a měnový výbor

Náhradník

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2011

01-03-2013 ECON_AD(2013)501886 PE 501.886v02-00 ECON
Werner LANGEN

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2011

01-03-2013 ECON_AD(2013)501885 PE 501.885v02-00 ECON
Werner LANGEN

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2011

01-03-2013 ECON_AD(2013)501884 PE 501.884v02-00 ECON
Werner LANGEN

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k opatřením v návaznosti na přenesení legislativních pravomocí na Komisi a ke kontrole výkonu prováděcích pravomocí Komise ze strany členských států

11-10-2013 ECON_AD(2013)514604 PE 514.604v03-00 ECON
Sharon BOWLES

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

01-10-2012 ITRE_AD(2012)486035 PE 486.035v02-00 ITRE
Zigmantas BALČYTIS

STANOVISKO k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

07-02-2012 ITRE_AD(2012)473711 PE 473.711v02-00 ITRE
Béla KOVÁCS

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.