David LEGA : Písemná vysvětlení hlasování 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SV  
 

Idag hade Europaparlamentet en resolutionsbehandling rörande EU-prioriteringar under det kommande mötet med FN:s kvinnokommission senare i vår. Kristdemokraterna röstade för resolutionen. I en delvotering lade vi dock ned vår röst i frågan om att skapa en rättsakt om könsbaserat våld. Frågan har åter blivit aktuell i samband med EU-ratificering av Istanbulkonventionen. Rättsakter på området kan utformas på olika sätt, men för Kristdemokraterna del är det angeläget att inte själva konstruktionen av den svenska lagstiftningen på området (exempelvis lagen om kvinnofridskränkning) utformas i kompromisser med andra länder.

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd med Vietnam, samt tillhörande resolutioner.
Avtalen är ömsesidigt gynnsamma: Vietnams export till EU beräknas öka med 29 procent och EU:s export till Vietnam med 18 procent, fram till 2035.
Jag fördömer Vietnams socialistdiktatur och dess omfattade kränkningar av sina medborgares fri- och rättigheter.
Men samtidigt vet jag och mitt parti att handel och samarbete ökar våra chanser att påverka andra länder i rätt riktning, för att stärka demokratins och rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna.
I frihandelsavtalet finns omfattande motkrav och gedigna kontrollmekanismer för efterlevande av de mänskliga fri- och rättigheterna, klimatarbete enligt Parisavtalet och arbetstagarrättigheter enligt ILO-konventionerna.
Det är min absoluta övertygelse att Vietnams folk snabbare kommer att få uppleva verklig frihet och bättre levnadsvillkor med ett omfattande frihandels- och investeringsskyddsavtal med EU - än utan.

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (usnesení) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd med Vietnam, samt tillhörande resolutioner.
Avtalen är ömsesidigt gynnsamma: Vietnams export till EU beräknas öka med 29 procent och EU:s export till Vietnam med 18 procent, fram till 2035.
Jag fördömer Vietnams socialistdiktatur och dess omfattade kränkningar av sina medborgares fri- och rättigheter.
Men samtidigt vet jag och mitt parti att handel och samarbete ökar våra chanser att påverka andra länder i rätt riktning, för att stärka demokratins och rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna.
I frihandelsavtalet finns omfattande motkrav och gedigna kontrollmekanismer för efterlevande av de mänskliga fri- och rättigheterna, klimatarbete enligt Parisavtalet och arbetstagarrättigheter enligt ILO-konventionerna.
Det är min absoluta övertygelse att Vietnams folk snabbare kommer att få uppleva verklig frihet och bättre levnadsvillkor med ett omfattande frihandels- och investeringsskyddsavtal med EU - än utan.

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd med Vietnam, samt tillhörande resolutioner.
Avtalen är ömsesidigt gynnsamma: Vietnams export till EU beräknas öka med 29 procent och EU:s export till Vietnam med 18 procent, fram till 2035.
Jag fördömer Vietnams socialistdiktatur och dess omfattade kränkningar av sina medborgares fri- och rättigheter.
Men samtidigt vet jag och mitt parti att handel och samarbete ökar våra chanser att påverka andra länder i rätt riktning, för att stärka demokratins och rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna.
I frihandelsavtalet finns omfattande motkrav och gedigna kontrollmekanismer för efterlevande av de mänskliga fri- och rättigheterna, klimatarbete enligt Parisavtalet och arbetstagarrättigheter enligt ILO-konventionerna.
Det är min absoluta övertygelse att Vietnams folk snabbare kommer att få uppleva verklig frihet och bättre levnadsvillkor med ett omfattande frihandels- och investeringsskyddsavtal med EU - än utan.

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (usnesení) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd med Vietnam, samt tillhörande resolutioner.
Avtalen är ömsesidigt gynnsamma: Vietnams export till EU beräknas öka med 29 procent och EU:s export till Vietnam med 18 procent, fram till 2035.
Jag fördömer Vietnams socialistdiktatur och dess omfattade kränkningar av sina medborgares fri- och rättigheter.
Men samtidigt vet jag och mitt parti att handel och samarbete ökar våra chanser att påverka andra länder i rätt riktning, för att stärka demokratins och rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna.
I frihandelsavtalet finns omfattande motkrav och gedigna kontrollmekanismer för efterlevande av de mänskliga fri- och rättigheterna, klimatarbete enligt Parisavtalet och arbetstagarrättigheter enligt ILO-konventionerna.
Det är min absoluta övertygelse att Vietnams folk snabbare kommer att få uppleva verklig frihet och bättre levnadsvillkor med ett omfattande frihandels- och investeringsskyddsavtal med EU - än utan.

Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: unijní seznam projektů společného zájmu (B9-0091/2020) SV  
 

Idag behandlade Europaparlamentet en invändning mot en delegerad akt. Den delegerade akten är kommissionens fjärde lista för projekt av gemensamma intressen för sammanlänkning av energiinfrastruktur mellan medlemsstaterna. Till skillnad från den tredje listan så innehåller den fjärde listan betydligt färre gasprojekt (21, istället för 31 procent). Eftersom konsekvensen av ett underkännande av den fjärde listan i praktiken skulle vara att den tredje listan fortsatt skulle gälla valde vi idag att rösta nej till invändningen. Kristdemokraterna ser fram emot revideringen av reglerna för transeuropeiska nätverk för energi (TEN-E) under det kommande året, och den kommande femte listan för projekt av gemensamma intressen, för att därigenom säkerställa att EU:s investeringar ligger i linje med de åtaganden som gjorts inom ramen för Parisavtalet, liksom EU:s klimat- och miljöpolitiska ramverk.

Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) SV  
 

I dag behandlade Europaparlamentet en resolution om standardiserade mobilladdare inom EU. Förslaget kan vid en första anblick te sig vällovligt. Det finns emellertid ett stort problem med att tvinga mobilföretag och batteritillverkare att anpassa sig till ett uniformerat system, nämligen underminerandet av konkurrens och därmed stagnation av innovation och utveckling. Att i ett skede då EU står på randen till att bli ett elektrifierat samhälle – där utveckling av batterier och laddning kommer att vara avgörande – rycka undan mattan för innovation vore förödande, både för konsumenter och för miljön. Kristdemokraterna valde därför att rösta mot resolutionen.

Rozdíly v odměňování žen a mužů (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) SV  
 

I dag behandlade Europaparlamentet en resolution om löneskillnader mellan män och kvinnor – ett viktigt område, både av principiella och av ekonomiska skäl. Att kvinnor och män har samma lön om de utför samma arbete ska vara en självklarhet. Tyvärr är så inte fallet i ett flertal medlemsstater. Det är emellertid Kristdemokraternas uppfattning att lönebildning och arbetsgivares skyldigheter vad avser lönekartläggning bör regleras på nationell nivå.
Vid omröstningen ställde sig Kristdemokraterna bakom ECR-gruppens resolution, som speglar just detta synsätt. Vi röstade också nej till den resolution som flertalet partigrupper ställt sig bakom, som tvärtom vill göra lagstiftning om lönekartläggning till en EU-fråga, och dessutom föreslog EU-lagstiftning om kvoterade bolagsstyrelser.

COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (B9-0035/2020) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om en resolution som behandlar toppmötet om biologisk mångfald (COP15). I huvudsak en välbalanserad text om biologisk mångfald. Tyvärr fanns det formuleringar om skogens klimatnytta och dess roll i klimatomställningen som inte stämmer överens med Kristdemokraternas syn. Texten är inte förenlig med Kristdemokraternas skogspolitik eftersom den endast betonar skogens roll som kolsänka – Kristdemokraternas syn på skogspolitiken är att den ska vara inriktad på att växande skog och produkterna från skog tillsammans i ökande grad ska minska koldioxidutsläppen. Trots detta och eftersom vi ändå stödde resten av resolutionen valde vi att vid en samlad bedömning lägga ned våra röster i slutvoteringen.

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om en resolution som behandlar den Europeiska ombudsmannens arbete. En i huvudsak välbalanserad text. Tyvärr fanns det också en formulering där Europaparlamentet uppmanar till lagstiftning som kräver att organisationer och företag tvingas registrera sig i EU:s öppenhetsregister. Det vore att reglera civilsamhället på ett sätt som Kristdemokraterna vänder sig starkt mot. Inte minst det viktiga utbytet med demokratiaktivister från andra delar av världen skulle på ett flagrant och uppenbart sätt äventyras med ett regelverk av den typen som Europaparlamentet i och med denna resolution ställer sig bakom. Deras påverkansarbete i EU sker ofta med fara för liv och säkerhet. Då vi ändå stödde resten av resolutionen valde vi att vid en samlad bedömning lägga ned våra röster i slutvoteringen.

Kontakt