Please fill this field
David LEGA David LEGA
David LEGA

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Švédsko - Kristdemokraterna (Švédsko)

Datum narození : , Göteborg

Písemná vysvětlení hlasování David LEGA

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (A9-0021/2020 - Maria Grapini) SV

14-05-2020

Idag röstade vi om Europaparlamentets egen ansvarsfrihet för 2018. I tillhörande resolution kom frågan om ledamöternas konton för allmänna utgifter upp. Kristdemokraterna lovade i valrörelsen att arbeta för ökad transparens avseende regelverket för dessa utgifter. Exakt hur detta ska gå till är dock ingen självklarhet. I den här specifika omröstningen drog min kollega och jag olika slutsatser huruvida de föreslagna förändringarna av regelverket - som röstades igenom av parlamentet - är det bästa sättet att öka transparensen. Partiets grundläggande hållning är dock glasklar: fusk, missbruk eller slöseri får inte förekomma. Inom Kristdemokraterna sker redovisningen av dessa medel i dagsläget internt.

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier) SV

14-05-2020

Idag har Europaparlamentet röstat om ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan. Kristdemokraterna röstade för att bevilja kommissionen ansvarsfrihet i detta hänseende.
Kristdemokraterna har tidigare år röstat för att skjuta upp beslutet om ansvarsfrihet för kommissionen. Detta främst på grund av den höga felnivån för utbetalningar, som varit långt över den acceptabla nivån om två procent. För budgetåret 2018 bedöms den mest sannolika felnivån uppgå till 2,6 procent och revisionsrätten konstaterar att lagligheten och korrektheten har ökat. Vi kristdemokrater är dock fortfarande kritiska till den för höga felnivån, och röstade därför för den tillhörande resolutionen som uttrycker kritik och oro för kommissionens kvarvarande brister.
Vidare röstade vi mot ett ändringsförslag som uppmuntrar kommissionen att i, avsaknad av betydande framsteg, överväga att dra in det så kallade IPA-stödet - ett föranslutningsstöd som tillfaller aspirerande medlemsländer - för Turkiet. Vi kristdemokrater är av åsikten att EU borde avbryta medlemsförhandlingarna med Turkiet, men anser alltjämt inte att EU kan eller ska stoppa föranslutningsstöd till kandidatländer innan EU formellt avbrutit anslutningsförhandlingarna.

Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SV

13-02-2020

I dag behandlade Europaparlamentet en resolution om EU:s prioriteringar under det kommande mötet med FN:s kvinnokommission senare i vår. Kristdemokraterna röstade för resolutionen. I en delvotering lade vi dock ned vår röst i frågan om att skapa en rättsakt om könsbaserat våld. Frågan har åter blivit aktuell i samband med EU-ratificering av Istanbulkonventionen. Rättsakter på området kan utformas på olika sätt, men för Kristdemokraternas del är det angeläget att inte själva konstruktionen av den svenska lagstiftningen på området (exempelvis lagen om kvinnofridskränkning) utformas i kompromisser med andra länder.

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) SV

12-02-2020

I dag röstade Europaparlamentet om ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd med Vietnam samt om tillhörande resolutioner.
Avtalen är ömsesidigt gynnsamma: Vietnams export till EU beräknas öka med 29 procent och EU:s export till Vietnam med 18 procent, fram till 2035.
Jag fördömer Vietnams socialistdiktatur och dess omfattade kränkningar av sina medborgares fri- och rättigheter.
Samtidigt vet jag och mitt parti emellertid att handel och samarbete ökar våra chanser att påverka andra länder i rätt riktning, för att stärka demokratins och rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna.
I frihandelsavtalet finns omfattande motkrav och gedigna kontrollmekanismer för efterlevande av de mänskliga fri- och rättigheterna, klimatarbete enligt Parisavtalet och arbetstagarrättigheter enligt ILO-konventionerna.
Det är min absoluta övertygelse att Vietnams folk snabbare kommer att få uppleva verklig frihet och bättre levnadsvillkor med ett omfattande frihandels- och investeringsskyddsavtal med EU – än utan.

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (usnesení) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) SV

12-02-2020

I dag röstade Europaparlamentet om ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd med Vietnam samt om tillhörande resolutioner.
Avtalen är ömsesidigt gynnsamma: Vietnams export till EU beräknas öka med 29 procent och EU:s export till Vietnam med 18 procent, fram till 2035.
Jag fördömer Vietnams socialistdiktatur och dess omfattade kränkningar av sina medborgares fri- och rättigheter.
Samtidigt vet jag och mitt parti emellertid att handel och samarbete ökar våra chanser att påverka andra länder i rätt riktning, för att stärka demokratins och rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna.
I frihandelsavtalet finns omfattande motkrav och gedigna kontrollmekanismer för efterlevande av de mänskliga fri- och rättigheterna, klimatarbete enligt Parisavtalet och arbetstagarrättigheter enligt ILO-konventionerna.
Det är min absoluta övertygelse att Vietnams folk snabbare kommer att få uppleva verklig frihet och bättre levnadsvillkor med ett omfattande frihandels- och investeringsskyddsavtal med EU – än utan.

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) SV

12-02-2020

I dag röstade Europaparlamentet om ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd med Vietnam samt om tillhörande resolutioner.
Avtalen är ömsesidigt gynnsamma: Vietnams export till EU beräknas öka med 29 procent och EU:s export till Vietnam med 18 procent, fram till 2035.
Jag fördömer Vietnams socialistdiktatur och dess omfattade kränkningar av sina medborgares fri- och rättigheter.
Samtidigt vet jag och mitt parti emellertid att handel och samarbete ökar våra chanser att påverka andra länder i rätt riktning, för att stärka demokratins och rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna.
I frihandelsavtalet finns omfattande motkrav och gedigna kontrollmekanismer för efterlevande av de mänskliga fri- och rättigheterna, klimatarbete enligt Parisavtalet och arbetstagarrättigheter enligt ILO-konventionerna.
Det är min absoluta övertygelse att Vietnams folk snabbare kommer att få uppleva verklig frihet och bättre levnadsvillkor med ett omfattande frihandels- och investeringsskyddsavtal med EU – än utan.

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (usnesení) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) SV

12-02-2020

I dag röstade Europaparlamentet om ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd med Vietnam samt om tillhörande resolutioner.
Avtalen är ömsesidigt gynnsamma: Vietnams export till EU beräknas öka med 29 procent och EU:s export till Vietnam med 18 procent, fram till 2035.
Jag fördömer Vietnams socialistdiktatur och dess omfattade kränkningar av sina medborgares fri- och rättigheter.
Samtidigt vet jag och mitt parti emellertid att handel och samarbete ökar våra chanser att påverka andra länder i rätt riktning, för att stärka demokratins och rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna.
I frihandelsavtalet finns omfattande motkrav och gedigna kontrollmekanismer för efterlevande av de mänskliga fri- och rättigheterna, klimatarbete enligt Parisavtalet och arbetstagarrättigheter enligt ILO-konventionerna.
Det är min absoluta övertygelse att Vietnams folk snabbare kommer att få uppleva verklig frihet och bättre levnadsvillkor med ett omfattande frihandels- och investeringsskyddsavtal med EU – än utan.

Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: unijní seznam projektů společného zájmu (B9-0091/2020) SV

12-02-2020

I dag behandlade Europaparlamentet en invändning mot en delegerad akt. Den delegerade akten är kommissionens fjärde förteckning över projekt av gemensamt intresse för sammanlänkning av energiinfrastruktur mellan medlemsstaterna. Till skillnad från den tredje förteckningen så innehåller den fjärde betydligt färre gasprojekt (21, i stället för 31 procent). Eftersom konsekvensen av ett underkännande av den fjärde förteckningen i praktiken skulle vara att den tredje fortsatt skulle gälla valde vi i dag att rösta nej till invändningen. Kristdemokraterna ser fram emot revideringen av reglerna för transeuropeiska nätverk för energi (TEN-E) under det kommande året, och den kommande femte förteckningen över projekt av gemensamt intresse, för att därigenom säkerställa att EU:s investeringar ligger i linje med de åtaganden som gjorts inom ramen för Parisavtalet, liksom EU:s klimat- och miljöpolitiska ramverk.

Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) SV

30-01-2020

I dag behandlade Europaparlamentet en resolution om standardiserade mobilladdare inom EU. Förslaget kan vid en första anblick te sig vällovligt. Det finns emellertid ett stort problem med att tvinga mobilföretag och batteritillverkare att anpassa sig till ett uniformerat system, nämligen underminerandet av konkurrens och därmed stagnation av innovation och utveckling. Att i ett skede då EU står på randen till att bli ett elektrifierat samhälle – där utveckling av batterier och laddning kommer att vara avgörande – rycka undan mattan för innovation vore förödande, både för konsumenter och för miljön. Kristdemokraterna valde därför att rösta mot resolutionen.

Rozdíly v odměňování žen a mužů (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) SV

30-01-2020

I dag behandlade Europaparlamentet en resolution om löneskillnader mellan män och kvinnor – ett viktigt område, både av principiella och av ekonomiska skäl. Att kvinnor och män har samma lön om de utför samma arbete ska vara en självklarhet. Tyvärr är så inte fallet i ett flertal medlemsstater. Det är emellertid Kristdemokraternas uppfattning att lönebildning och arbetsgivares skyldigheter vad avser lönekartläggning bör regleras på nationell nivå.
Vid omröstningen ställde sig Kristdemokraterna bakom ECR-gruppens resolution, som speglar just detta synsätt. Vi röstade också nej till den resolution som flertalet partigrupper ställt sig bakom, som tvärtom vill göra lagstiftning om lönekartläggning till en EU-fråga, och dessutom föreslog EU-lagstiftning om kvoterade bolagsstyrelser.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg