Please fill this field
Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Člen

Slovensko - SMER-Sociálna demokracia (Slovensko)

Datum narození : , Bratislava

Úvodní stránka Miroslav ČÍŽ

Člen

INTA
Výbor pro mezinárodní obchod
DCAR
Delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum
D-RU
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Náhradník

AGRI
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
AFCO
Výbor pro ústavní záležitosti
D-CN
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

Poslední činnosti

Nový VFR, vlastní zdroje, plán obnovy SK

15-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

. – V tomto uznesení EP konkretizuje ako by mal vyzerať balík ozdravných opatrení po koronavíruse. Jeho hlavnou požiadavkou je, aby bol založený na potrebách občanov, a aby sa opieral o dlhodobý rozpočet Únie. Je však potrebné, aby finančné prostriedky na Ozdravný plán išli nad rámec pôvodne plánovaných výdavkov VFR, aby neboli ohrozené existujúce a budúce programy EÚ. Keďže stredobodom stratégie hospodárskej obnovy majú byť občania, nesmie sa zabúdať ani na sociálny rozmer zameraný na riešenie sociálnych a hospodárskych nerovností a potrieb osôb, ktoré boli najsilnejšie zasiahnuté dopadmi koronakrízy. Parlament požaduje, aby Fond pre obnovu a transformáciu mal k dispozícii dva bilióny eur a bol financovaný pomocou dlhodobých účelových dlhopisov obnovy zaručených rozpočtom EÚ. Je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi poskytovaním úverov a grantov a zabezpečiť, aby boli financie rozdelené spravodlivo medzi všetky členské štáty.

Makrofinanční pomoc partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemickou krizí COVID-19 SK

15-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Týmto hlasovaním schválil EP návrh na poskytnutie pôžičiek pre desať krajín ktoré sa nachádzajú v susedstve EÚ a ktorých ekonomiky v dôsledku koronakrízy upadli do recesie. Európska únia prejavuje solidaritu so svojimi partnerskými krajinami poskytovaním pôžičiek počas nadchádzajúcich 12 mesiacoch. Ide hlavne o krajiny Východného partnerstva a ďalšie strategicky dôležité krajiny.

Dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb SK

15-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

V tomto prípade ide o súhrn dočasných opatrení týkajúcich sa letectva, ktoré majú EK a vnútroštátnym orgánom umožniť ľahšie riešiť negatívne dôsledky pandémie COVID-19 a zmierniť jej dopady na odvetvie letectva. Konkrétne ide o zmenu a doplnenie pravidiel udeľovania licencií leteckého dopravcu v prípade finančných problémov spôsobených pandémiou COVID-19; zjednodušenie postupov uplatňovaných pri ukladaní obmedzení prepravných práv; efektívnejšie zadávanie zákaziek pozemnej obsluhy a umožnenie predĺženia zmlúv o pozemnej obsluhe.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg