Veuillez remplir ce champ
David CASA David CASA
David CASA

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Malta - Partit Nazzjonalista (Malta)

Datum narození : , Valletta

7. volební období David CASA

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 21-05-2013 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
 • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradník

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Hospodářský a měnový výbor

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k rámci politik v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030

18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732 PE 519.732v02-00 EMPL
David CASA

STANOVISKO k evropskému akčnímu plánu pro obchod ku prospěchu všech aktérů

17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719 PE 516.719v02-00 EMPL
David CASA

STANOVISKO k vnitřnímu trhu služeb: aktuální stav a další postup

20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896 PE 497.896v02-00 EMPL
David CASA

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství

13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581 PE 524.581v02-00 EMPL
Jutta STEINRUCK

STANOVISKO k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU

26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392 PE 513.392v02-00 EMPL
Françoise CASTEX

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy

23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629 PE 454.629v03-00 EMPL
Pervenche BERÈS

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

VP/HR - Ukrainian Snipers EN

19-03-2014 E-003233/2014 Komise

Protecting the rule of law EN

19-03-2014 E-003231/2014 Komise

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o svobodě utiskovaných menšin a národů

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Nevzato v potaz
Roberta ANGELILLI Edward MCMILLAN-SCOTT Lara COMI Niccolò RINALDI Ramon TREMOSA i BALCELLS Silvia COSTA László SURJÁN David CASA Alfredo ANTONIOZZI Marc TARABELLA Carlo CASINI
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 38 - 14-04-2014

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adresa

 • European Parliament
  JAN3Q

  1047 Bruxelles