Please fill this field
David CASA David CASA
David CASA

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Malta - Partit Nazzjonalista (Malta)

Datum narození : , Valletta

8. volební období David CASA

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Náhradník

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k legitimním opatřením na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů

13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037 PE601.037v02-00 EMPL
David CASA

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise a výkonné agentury

08-02-2016 EMPL_AD(2016)571661 PE571.661v03-00 EMPL
David CASA

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola

26-01-2016 EMPL_AD(2016)571662 PE571.662v02-00 EMPL
David CASA

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie

27-09-2018 EMPL_AD(2018)623789 PE623.789v02-00 EMPL
Neoklis SYLIKIOTIS

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde zvláštní opatření pro Řecko

16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665 PE567.665v01-00 EMPL
Thomas HÄNDEL

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích

07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202 PE544.202v03-00 EMPL
Laura AGEA

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) EN

14-02-2019

. ‒ I voted in favour of the mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context so that Member States can work on mechanisms to remove obstacles in the implementation of a joint project in cross-border regions on one of its borders with one or more neighbouring states.

Návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) EN

14-02-2019

I voted in favour of this draft agreement because it will allow Georgia and the European Union to foster cooperation as regards combating serious crimes, especially organised crime and terrorism.

Hodnocení zdravotnických technologií (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) EN

14-02-2019

I voted in favour of the health technology assessment (HTA) because it’s an extremely helpful tool which can aid in decision-based healthcare. HTA weighs the value of new or existing health technologies compared with other health technologies. These can range from medicines and medical devices all the way to surgical procedures. The HTA will positively benefit healthcare throughout the EU.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o pohřešovaných dětech z řad uprchlíků

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Nevzato v potaz
Deirdre CLUNE Brian HAYES Roberta METSOLA Patricija ŠULIN Monica MACOVEI Ivan JAKOVČIĆ David CASA Esther de LANGE Claude ROLIN Mariya GABRIEL
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 45 - 22-02-2017

Písemné prohlášení o systému modrých karet EU pro migraci

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Nevzato v potaz
Deirdre CLUNE Claudia ȚAPARDEL Markus PIEPER Marian-Jean MARINESCU Salvatore Domenico POGLIESE Marian HARKIN Yana TOOM Renate WEBER David CASA Brian HAYES
Datum zahájení : 06-06-2016
Platné do : 06-09-2016
Počet signatářů : 29 - 07-09-2016

Písemné prohlášení o darování neprodaných potravin, jež jsou dosud vhodné ke spotřebě, charitativním organizacím

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců
Hugues BAYET Angélique DELAHAYE Stanisław OŻÓG Petr JEŽEK Younous OMARJEE Ernest URTASUN Marco VALLI Maria ARENA Marc TARABELLA Mariya GABRIEL Patrick LE HYARIC Eva JOLY Fabio Massimo CASTALDO Guillaume BALAS Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE José BLANCO LÓPEZ Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Nikos ANDROULAKIS Virginie ROZIÈRE Sylvie GUILLAUME José BOVÉ Anneliese DODDS Neena GILL Victor NEGRESCU Claudia ȚAPARDEL Kathleen VAN BREMPT David CASA Karima DELLI Pascal DURAND
Datum zahájení : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Přijato (datum) : 14-01-2016
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Počet signatářů : 388 - 15-01-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg