Please fill this field
Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance

Členka

Dánsko - Socialistisk Folkeparti (Dánsko)

8. volební období Margrete AUKEN

Politické skupiny

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistisk Folkeparti (Dánsko)

Místopředsedkyně

  • 13-10-2014 / 09-03-2017 : Delegace pro vztahy s Palestinou
  • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Palestinou

Poslanci

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petiční výbor
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace pro vztahy s Palestinou
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petiční výbor

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu na změnu rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv

27-11-2018 PETI_AD(2018)623941 PE623.941v02-00 PETI
Margrete AUKEN

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení

27-01-2017 PETI_AD(2017)595392 PE595.392v02-00 PETI
Margrete AUKEN

STANOVISKO k opatřením v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu „Right2Water“

13-05-2015 PETI_AD(2015)551864 PE551.864v02-00 PETI
Margrete AUKEN

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

STANOVISKO ke komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky

21-11-2018 ENVI_AD(2018)623609 PE623.609v02-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavádění programu Digitální Evropa na období 2021–2027

13-11-2018 ENVI_AD(2018)629529 PE629.529v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Současná situace a výhled do budoucna odvětví chovu ovcí a koz v Unii (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) DA

03-05-2018

Jeg anerkender fuldt ud vigtigheden af og fordelene ved en velfungerende sektor for opdræt af geder og får i EU, men det må aldrig ske på bekostning af biodiversitet, naturpleje og sund fornuft. Kommissionens undersøgelse viser, at der ikke er behov for at åbne de vigtige og underimplementerede fugle- og habitatdirektiver. Tværtimod skal disse vigtige direktiver bevares og beskyttes for ikke at underminere den naturforvaltning, som de foreskriver. Betænkningens støtte til at revidere habitatdirektivet for at tillade jagt på ulve er i direkte konflikt med denne konklusion. Behovet for at jage ulve er baseret på en myte, da der ikke er nogen studier, der viser, at de skulle være farlige for deres omgivelser. Tværtimod viser flere studier, at ulve i naturen bidrager til biodiversiteten og en sund natur. Derfor har jeg valgt at stemme imod rapporten sammen med flertallet i den grønne gruppe.

Strategie pro evropské letectví (A8-0021/2017 - Pavel Telička) DA

16-02-2017

Jeg deler fuldt ud de Grønnes bedømmelse af betænkningen. Det er en skandale, at den nærmest er renset for initiativer til at gøre noget ved luftfartens voldsomme skadevirkning på miljøet og især klimaet. Det er strengt nødvendigt at tage hånd om den store CO2-udledning, støjforurening etc. fra flytrafikken. Hvis vi skal forhindre en klimakatastrofe, må der handles nu. Imidlertid er de alvorlige sociale problemer inden for luftfartsbranchen en anden grim side af udviklingen. De elendige forhold for såvel kabinepersonale som piloter er såvel sikkerhedsmæssigt som socialt uacceptable og skal løses. Den ekstreme priskonkurrence i luftfarten er et ræs mod bunden og medvirkende til, at de andre transportformer udkonkurreres – hvilket er en del af truslen mod klimaet. Da denne side af problemerne ved luftfarten håndteres rimeligt i luftfartsstrategien, har jeg valgt at stemme for betænkningen trods dens alvorlige mangler.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Návrhy aktů Unie

Poslanci mohou předložit Evropské komisi žádost o to, aby navrhla akt Unie (nový akt nebo změnu stávajícího aktu). Článek 47 jednacího řádu

Návrh aktu Unie o rozšíření odběru krevní plazmy v Evropské unii

18-12-2018 B8-0591/2018 Právě probíhá
Nicola CAPUTO Annie SCHREIJER-PIERIK Frédérique RIES Biljana BORZAN Miroslav MIKOLÁŠIK José Inácio FARIA Margrete AUKEN Rory PALMER Kateřina KONEČNÁ Guillaume BALAS

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o prevenci používání olova

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Nevzato v potaz
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 94 - 04-01-2017

Písemné prohlášení o zastupování práv budoucích generací a mezigenerační spravedlnosti v rozhodování a tvorbě politiky EU

07-03-2016 P8_DCL(2016)0020 Nevzato v potaz
Benedek JÁVOR Margrete AUKEN Miriam DALLI José Inácio FARIA Enrico GASBARRA Eva KAILI Jean LAMBERT Giovanni LA VIA Jo LEINEN Victor NEGRESCU Sirpa PIETIKÄINEN Pavel POC Dario TAMBURRANO
Datum zahájení : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatářů : 51 - 08-06-2016

Písemné prohlášení o snížení znečištění mikroplasty

01-02-2016 P8_DCL(2016)0006 Nevzato v potaz
Catherine BEARDER Roberta METSOLA Ricardo SERRÃO SANTOS Margrete AUKEN Brian HAYES Gerben-Jan GERBRANDY Marco AFFRONTE Linnéa ENGSTRÖM Françoise GROSSETÊTE José Inácio FARIA Kathleen VAN BREMPT
Datum zahájení : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatářů : 340 - 02-05-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg