Please fill this field
Angelika NIEBLER Angelika NIEBLER
Angelika NIEBLER

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Členka

Německo - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Německo)

Datum narození : , München

7. volební období Angelika NIEBLER

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka předsednictva

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Německo)

Předsedkyně

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Náhradnice

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro právní záležitosti
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro právní záležitosti

all-activities

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k dokončení digitálního vnitřního trhu

19-09-2012 JURI_AD(2012)491093 PE 491.093v02-00 JURI
Angelika NIEBLER

STANOVISKO ke vztahům Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu

14-01-2011 ITRE_AD(2011)452560 PE 452.560v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky

30-11-2010 FEMM_AD(2010)448858 PE 448.858v02-00 FEMM
Angelika NIEBLER

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k vyjádření podpory Evropské unie Mezinárodnímu trestnímu soudu: řešení problémů a překonávání obtíží

21-09-2011 FEMM_AD(2011)469844 PE 469.844v03-00 FEMM
Tadeusz CYMAŃSKI

STANOVISKO k zelené knize nazvané „Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU“

18-07-2011 FEMM_AD(2011)465037 PE 465.037v02-00 FEMM
Britta THOMSEN

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg