Please fill this field
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Litva - Lietuvos socialdemokratų partija (Litva)

Datum narození : , Linkuva

Úvodní stránka Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Místopředsedkyně

EMPL
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Členka

FEMM
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
DEPA
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradnice

CULT
Výbor pro kulturu a vzdělávání
DSCA
Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie

Poslední činnosti

Makrofinanční pomoc partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemickou krizí COVID-19 LT

15-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Balsavau už šį pasiūlymą.COVID-19 pandemija jau išplito visame pasaulyje. Pirminis atsakas sutelktas į gyvybių gelbėjimą visame pasaulyje, imantis įvairių priemonių viruso plitimui sustabdyti ir sveikatos priežiūros sistemoms stiprinti. Dėl daugelio šių priemonių visuomenė ir ekonomika atsidūrė aklavietėje. Nepaisant šių priemonių, dėl pasaulinio nuosmukio ir didelės įtampos finansų rinkose poveikio dauguma, jei ne visos, plėtros ir kaimyninės šalys partnerės šiais metais patirs nuosmukį. Tokiomis aplinkybėmis Europos Komisija siūlo panaudoti makrofinansinę paramą (MFP) dešimčiai kaimyninių šalių partnerių paremti per COVID-19 krizę. Europos Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dešimčiai šalių partnerių suteikti MFP, kurios bendra suma sudarytų 3 mlrd. EUR. Pagalba būtų teikiama vidutinės trukmės paskolų pavidalu. Siūloma ES MFP siekiama padėti šalims partnerėms patenkinti dalį jų neatidėliotinų išorės finansavimo poreikių, susijusių su šiuo metu įgyvendinamomis TVF programomis, taip sumažinant jų ekonomikos trumpalaikį mokėjimų balanso pažeidžiamumą, susijusį su COVID-19 krize. Siūloma pagalba būtų remiamas išorės stabilizavimas ir taip valdžios institucijoms būtų suteikta politinių galimybių įgyvendinti priemones, skirtas ekonominiams COVID-19 krizės padariniams šalinti, kartu skatinant įgyvendinti reformas, kuriomis siekiama gerinti makroekonominį valdymą, ekonomikos valdymą ir didinti skaidrumą, taip pat sudaryti sąlygas tvariam augimui atkurti.

Dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb LT

15-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Balsavau už šį pranešimą.Dėl su COVID-19 pandemija susijusio staigaus paklausos sumažėjimo ir viruso plitimui suvaldyti priimtų viešųjų priemonių ekonomika patiria didelį nuosmukį. Dideli neigiami pandemijos padariniai juntami Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Padarinių sunkumas priklausys tiek nuo COVID-19 pandemijos trukmės, tiek nuo Europos ir nacionaliniu lygmenimis taikomų pagalbos ir atkūrimo priemonių. Konkrečiai pandemija daro precedento neturintį poveikį aviacijos sektoriui. Jei aviacijos sektoriuje nebus išspręsta likvidumo krizė, per kelis mėnesius gali kilti nemokumo problemų. Turint omeny svarų aviacijos sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą ir užimtumą, COVID-19 pandemijos poveikis šiam sektoriui gali turėti toli siekiančių ir ilgai juntamų pasekmių ES ekonomikai, taip pat susisiekimui, prekybai, kelionių įperkamumui ir pasirinkimui. Sumažėjusi paklausa, uždarytos sienos ir laikinai apribotas susisiekimas oro transportu ES viduje bei tarp ES ir didelių tarptautinių rinkų gali dar gerokai sumažinti keleivių keliones oro transportu. Siekiant sumažinti šios pandemijos poveikį, būtinas plataus užmojo ir suderintas politinis atsakas. Kadangi aviacijos indėlis į bendrus ES ekonominės veiklos rezultatus ir jos reikšmė pasaulyje tokie dideli, labai svarbu, kad ES imtųsi veiksmų ES aviacijos sektoriui remti. Šiuo reglamentu ketinama laikinai pakeisti keletą galiojančių su aviacija susijusių teisės aktų nuostatų, kad Komisijai ir nacionalinėms valdžios institucijoms būtų lengviau šalinti tam tikrus neigiamus COVID-19 pandemijos padarinius ir krizės laikotarpiu švelninti poveikį aviacijos sektoriui.

Dočasná opatření týkající se platnosti některých certifikátů a licencí (souhrnní nařízení) LT

15-05-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Balsavau už šį pranšimą.Šio reglamento projekto tikslas – nustatyti specialias laikinąsias priemones dėl tam tikrų pažymėjimų, licencijų ir leidimų atnaujinimo ar jų galiojimo laikotarpio pratęsimo, taip pat dėl tam tikrų periodinių patikrų ir mokymų atidėjimo, kurios reaguojant į dėl COVID-19 protrūkio susidariusias ypatingas aplinkybes turėtų būti taikomos kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto bei laivybos saugumo srityje. Dėl viešųjų priemonių, kurias buvo būtina įvesti dėl COVID-19 protrūkio, vežėjai ir kiti susiję asmenys daugeliu atvejų nebegali atlikti formalumų arba procedūrų, kurie būtini norint laikytis tam tikrų Sąjungos teisės nuostatų, susijusių su pažymėjimų, licencijų ir leidimų atnaujinimu, jų galiojimo pratęsimu ar tolesniu galiojimu. Be to, dėl tų pačių priežasčių valstybių narių kompetentingos institucijos gali nepajėgti vykdyti Sąjungos teisėje nustatytų įpareigojimų ir užtikrinti, kad atitinkami vežėjų pateikti prašymai būtų išnagrinėti nesibaigus nustatytiems terminams.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg