Veuillez remplir ce champ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Litva - Lietuvos socialdemokratų partija (Litva)

Datum narození : , Linkuva

Úvodní stránka Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Místopředsedkyně

EMPL
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Členka

FEMM
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
DEPA
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradnice

CULT
Výbor pro kulturu a vzdělávání
DSCA
Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie

Poslední činnosti

Systém falešných a pravých dokladů online (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) LT

13-02-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Balsavau už šį pranešimą. Šiuo reglamentu sukuriama Klastotų ir autentiškų dokumentų internete sistema (FADO). FADO siekiama teikti naujausią informaciją apie autentiškus ir suklastotus dokumentus ir prisidėti prie kovos su dokumentų ir tapatybės klastojimu kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms keičiantis informacija apie apsaugos priemones ir galimos klastotės požymius autentiškuose ir suklastotuose dokumentuose su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, ir, kai taikoma, su trečiosiomis valstybėmis, teritoriniais vienetais, tarptautinėmis organizacijomis, kitais tarptautinės teisės subjektais ir privačiais subjektais, o informacija apie autentiškus dokumentus – su plačiąja visuomene.

Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (B9-0093/2020, B9-0095/2020) LT

13-02-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Balsavau už šią rezoliuciją. Moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinis ES principas, įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje ir Pagrindinių teisių chartijoje, todėl lyčių aspekto integravimas yra svarbi priemonė integruojant šį principą į visas ES politikos sritis, priemones ir veiksmus, įskaitant išorės aspektą. Moterų teisės ir lyčių lygybė – ne tik pagrindinės žmogaus teisės, kurias moterys ir vyrai turėtų ginti vienodai, bet ir išankstinės socialinio ir ekonominio vystymosi skatinimo ir skurdo mažinimo sąlygos, taip pat būtinas taikaus, klestinčio ir tvaraus pasaulio pagrindas. ES turi užimti vieningą poziciją ir imtis ryžtingų veiksmų, kad vienareikšmiškai pasmerktų priešišką reakciją prieš lyčių lygybę ir priemones, kuriomis kenkiama moterų teisėms, savarankiškumui ir emancipacijai visose srityse ir pripažinti, kad svarbus kovos su šia priešiška reakcija būdas – aktyviai skatinti teisėmis grindžiamą lyčių lygybę ir integruoti lyčių aspektą į visas sritis. Įsipareigojame tvirtai remti organizacijos „JT Moterys“, kuri yra pagrindinė JT moterų teisių propagavimo sistemos dalyvė ir suburia visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, darbą, kad būtų paskatinti politikos pokyčiai ir koordinuojami veiksmai. Raginame visas JT valstybes nares ir ES užtikrinti tinkamą organizacijos „JT Moterys“ finansavimą. Siekiame užtikrinti visapusišką Parlamento ir jo Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto dalyvavimą sprendimų priėmimo procese, susijusiame su ES pozicija 64-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adresa

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 11G301
    1047 Bruxelles