Please fill this field
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Litva - Lietuvos socialdemokratų partija (Litva)

Datum narození : , Linkuva

Písemná vysvětlení hlasování Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu (C9-0212/2020) LT

08-10-2020

Balsavau už šį pasiūlymą. Atsižvelgiant į šį Komisijos pasiūlymą dėl Prancūzijai skirto įgaliojimų suteikimo sprendimo, šiuo pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Direktyvos (ES) 2016/798 3 straipsnio 7 punktą, kuriame apibrėžiama sąvoka „nacionalinė saugos institucija“, siekiant užtikrinti geležinkelių saugą pagal tą direktyvą ir geležinkelių sąveiką pagal Direktyvą (ES) 2016/797. Siekiama užtikrinti, kad įstaiga, kuriai valstybės narė ir trečioji šalis pavedė su geležinkelių sauga ir sąveika susijusias užduotis pagal ES sudarytą arba jos įgaliotą sudaryti tarptautinį susitarimą, pagal Sąjungos teisę galėtų būti laikoma nacionaline saugos institucija.

Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se Lamanšského průlivu (C9-0211/2020) EN

08-10-2020

I supported this proposal . The aim of this proposal is to empower France to negotiate an international agreement with the United Kingdom to ensure the safe and efficient operation of the Channel Fixed Link by retaining a single safety authority responsible for the whole of this infrastructure, and to lay down the specific requirements that the proposed agreement must comply with, such as the obligation for the Intergovernmental Commission to apply Union rules on railway safety and interoperability.

Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data (C9-0286/2020) LT

08-10-2020

Balsavau už šį pasiūlymą. COVID-19 pandemijos protrūkis ir susijusi visuomenės sveikatos krizė yra beprecedentis iššūkis valstybėms narėms ir didelė našta ekologine gamyba užsiimantiems veiklos vykdytojams. Veiklos vykdytojai deda visas pastangas į ekologinės gamybos ir prekybos srautų išlaikymą ir negali pasirengti naujų Reglamente (ES) 2018/848 nustatytų teisės nuostatų taikymui. Todėl labai tikėtina, kad valstybės narės ir ekologine gamyba užsiimantys veiklos vykdytojai negalės užtikrinti tinkamo to reglamento įgyvendinimo ir taikymo nuo 2021 m. sausio 1 dTodėl, siekiant užtikrinti sklandų ekologinės gamybos sektoriaus veikimą, suteikti teisinį tikrumą ir išvengti galimo rinkos sutrikdymo, būtina atidėti Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios datą ir tam tikras kitas tame reglamente nurodytas nuo tos datos skaičiuojamas datas.

Právní stát a základní práva v Bulharsku (B9-0309/2020) LT

08-10-2020

Balsavau už šią rezoliuciją. Reiškiame besąlyginę paramą Bulgarijos žmonėms, kurie reikalauja ir tikisi teisingumo, skaidrumo, atskaitomybės ir demokratijos.Galimybė rengti taikias demonstracijas yra viena iš pagrindinių kiekvienos demokratinės šalies piliečių teisių, ir remia šią žmonių teisę rengti taikius protestus. Smerkiame bet kokios formos smurtą prieš taikius demonstracijų dalyvius.Pabrėžiame, kad saviraiškos laisvės ir informacijos laisvės principai turi būti gerbiami visais atvejais, o smurto ir neproporcingos jėgos panaudojimas yra nepriimtinas.Išreiškiame ypač didelį nerimą dėl kaltimų jėgos naudojimu prieš moteris ir vaikus, įskaitant vaikus su negalia.Esame susirūpinę dėl neteisėtų ir perteklinių auditų, vykdytų privačių verslo subjektų, atvirai reiškusių palaikymą protestams, organizacijose.Smerkiame žiaurius ir neproporcingus policijos veiksmus per 2020 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėn. vykusius protestus ir raginame Bulgarijos valdžios institucijas užtikrinti visapusišką, skaidrų, nešališką ir veiksmingą policijos veiksmų tyrimą.

Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) LT

08-10-2020

Balsavau už šį pranešimą . Skaitmeniniai finansai, taip pat žinomi kaip finansinės technologijos, yra paremti naujų technologijų, sudarančių galimybes vykdyti ir gerinti finansų sektoriaus veiklą, naudojimu. Todėl skaitmeniniai finansai atlieka labai svarbų vaidmenį plėtojant finansinę veiklą ir didinant jos paplitimą, nes jų taikymas turi didelių privalumų, pavyzdžiui, didesnis veiksmingumas, mažesnės sąnaudos, geresnė vartotojų apsauga, duomenų valdymas ir skaidrumas. Skaitmeniniuose finansuose taikomos inovacijos gali prisidėti prie daugelio procesų automatizavimo, taip pat priimant daugelį investavimo ir administracinių sprendimų, ir jau prisidėjo prie veiksmingesnio sprendimų priėmimo ir veiklos atsekamumo pagerinus rinkos dalyviams prieinamų duomenų kokybę. Tačiau tuo pat metu vykstanti technologijų raida ir jų potencialių taikymo galimybių plėtra kituose sektoriuose yra vienas didžiausių iššūkių tiek ekonominiu, tiek reguliavimo požiūriu. Skaitmeninių finansų plėtra kelia riziką tokiose srityse, kaip finansinis stabilumas, finansiniai nusikaltimai ir vartotojų apsauga, todėl būtina nustatyti tinkamas reglamentavimo priemones.

Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) LT

08-10-2020

Balsavau už šį pranešimą. Dėl sudėtingo skandalo, kuris susijęs su Vokietijos mokėjimo paslaugų tiekėja „Wirecard“ – DAX30 bendrove, kuri 2020 m. birželio 24 d. pateikė prašymą paskelbti įmonę nemokia ir kuris atskleidė Europos reglamentavimo sistemos trūkumus, reikia nuodugniai įvertinti ir nustatyti, kokios klaidos buvo padarytos, kad tokį ilgą laiką buvo nepastebėtas didelio masto sukčiavimas.Atsižvelgiant į šį naujausią skandalą, dar kartą buvo pabrėžta, kad būtina nedelsiant pritaikyti Europos finansinės atskaitomybės, finansinių naujovių, mokėjimų ir susijusių sričių, įskaitant auditą ir kovos su pinigų plovimu bei kovos su terorizmo finansavimu, priežiūros struktūrą.

Posílení záruk pro mladé lidi (B9-0310/2020) LT

08-10-2020

Balsavau už šią rezoliuciją. 2013 m., kai buvo sukurta Jaunimo garantijų iniciatyva, ją įgyvendinant daugiau kaip 24 mln. jaunuolių suteikta galimybių ir padėta įsidarbinti arba dalyvauti tęstinio švietimo, pameistrystės arba stažuočių programose. Palankiai vertina tai, kad sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva apims platesnę amžiaus grupę, kurią sudaro 15–29 metų jaunuoliai, ir tai, kad tiek laikinai, tiek ilgiau nesimokančiam, nedirbančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui bus taikomas labiau individualizuotas ir tikslingesnis požiūris. Raginame valstybes nares užtikrinti, kad jaunuoliams, kurie registruojasi dalyvauti įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, būtų teikiami geros kokybės, įvairūs ir pritaikyti darbo, mokymo, pameistrystės arba mokomosios praktikos pasiūlymai, įskaitant teisingą atlyginimą, ir kad užimtumo pasiūlymai būtų suderinti su atitinkamais Europos socialinių teisių ramsčio principais, užtikrinant teisę į teisingą ir vienodą požiūrį darbo sąlygų atžvilgiu, įskaitant neįgaliųjų poreikiams pritaikytos darbo aplinkos užtikrinimą, galimybes naudotis socialine apsauga ir mokytis, pagrįstos trukmės bandomuosius laikotarpius ir draudimą piktnaudžiauti netipinėmis darbo sutartimis.

Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) LT

07-10-2020

Balsavau už šį pranešimą. Per pastarąjį dešimtmetį keliose valstybėse narėse buvo įvykdyti gėdingi išpuoliai prieš teisinės valstybės principus, pagrindines teises ir kitas Sąjungos vertybes. Deja, atsižvelgiant į patirtį matyti, kad Sąjungos turimos priemonės, įskaitant ES sutarties 7 straipsnyje nustatytą procedūrą, yra neveiksmingos ir fragmentiškos. Siūlomame tarpinstituciniame susitarime siekiama nustatyti tvarką, pagal kurią Parlamentas, Taryba ir Komisija koordinuotų veiklą ir bendradarbiautų remdami ir stiprindami pagarbą Sąjungos vertybėms. Jį sudarys metinis stebėsenos ciklas, kuris apims visas Sąjungos vertybes visose valstybėse narėse remiantis objektyviais ir skaidriais kriterijais ir pagal kurį bus rengiama metinė ataskaita. Tarpinstitucinė darbo grupė vykdys bendradarbiavimą ir koordinavimą, o jai padės nepriklausomų ekspertų grupė. Metinėje ataskaitoje bus atsižvelgta ne tik į neigiamus pokyčius, bet ir į geriausią praktiką bei teigiamus veiksmus.

Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) LT

07-10-2020

Balsavau už šį pranešimą. Bendra prekybos politika, kurią sudaro prekybos susitarimai ir teisėkūros priemonės, turėtų padėti sukurti stabilią, nuspėjamą ir sąžiningą prekybos aplinką, kurioje galėtų klestėti ES įmonės ir būtų ginami ES piliečių interesai, ir šia politika turėtų būti užtikrinta, kad ES ir toliau išsaugotų savo esamą socialinį ir reguliavimo modelį, o prekybos politika būtų naudojama siekiant skatinti ES vertybes visame pasaulyje. ES turėtų dėti daugiau pastangų siekdama skatinti sąžiningą konkurenciją, užtikrindama vienodas sąlygas ir spręsdama šiuolaikines prekybos problemas.Tačiau norint pasiekti šiuos tikslus, reikia nustatyti tvirtą Sąjungos prekybos politikos kryptį ir užtikrinti jos teisingesnį ir skaidresnį visapusišką ir veiksmingą įgyvendinimą bei stebėseną. ES prekybos susitarimais turėtų būti sudarytos augimo galimybės pasinaudojant patekimu į rinką ir prekybos kliūčių pašalinimu; kadangi nepaprastai svarbu, kad derybos vyktų abipusės naudos dvasioje, siekiant kovoti su nesąžininga prekybos praktika ir užtikrinti atitiktį ES taisyklėms ir standartams.

Evropský právní rámec pro klima (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) LT

07-10-2020

Balsavau už šį pranešimą. Europos žaliuoju kursu siekiama, kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, kartu gerinant Europos piliečių gyvenimo kokybę ir kuriant modernią, efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą ekonomiką. Europos klimato teisės aktas yra Europos žaliojo kurso pagrindas, nes juo teisės akte įtvirtinamas Sąjungos tikslas ne vėliau kaip iki 2050 m. užtikrinti, kad grynasis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų nulinis. Dėl poveikio klimatui neutralumo tikslo Europa susidurs su istorinio masto pertvarka, kurią žemynas patirs per ateinančius dešimtmečius. Ši pertvarka atneš pokyčius visai mūsų visuomenei. Visose valstybėse narėse ir visuose ekonomikos sektoriuose būtini pokyčiai, kurie pakeis piliečių elgseną ir gyvenimo būdą, kad būtų palaipsniui panaikinta iškastiniu kuru grindžiama ekonomika ir pasiektas poveikio klimatui neutralumo tikslas. Siekiant, kad ši pertvarka būtų sėkminga, ji turi būti vykdoma socialiniu, ekologiniu ir ekonominiu požiūriu darniai ir būtina užtikrinti, kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje. Europos siekis pereiti prie poveikio klimatui neutralumo yra neatsiejamas nuo mūsų pastangų sukurti visiems piliečiams lygybe pagrįstą teisingą visuomenę. Mūsų piliečių ir socialinių partnerių dalyvavimas ir parama yra būtina sąlyga, kad Sąjungos pastangos kovojant su klimato kaita būtų sėkmingos.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg