Veuillez remplir ce champ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Litva - Lietuvos socialdemokratų partija (Litva)

Datum narození : , Linkuva

Písemná vysvětlení hlasování Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Systém falešných a pravých dokladů online (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) LT

13-02-2020

Balsavau už šį pranešimą. Šiuo reglamentu sukuriama Klastotų ir autentiškų dokumentų internete sistema (FADO). FADO siekiama teikti naujausią informaciją apie autentiškus ir suklastotus dokumentus ir prisidėti prie kovos su dokumentų ir tapatybės klastojimu kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms keičiantis informacija apie apsaugos priemones ir galimos klastotės požymius autentiškuose ir suklastotuose dokumentuose su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, ir, kai taikoma, su trečiosiomis valstybėmis, teritoriniais vienetais, tarptautinėmis organizacijomis, kitais tarptautinės teisės subjektais ir privačiais subjektais, o informacija apie autentiškus dokumentus – su plačiąja visuomene.

Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (B9-0093/2020, B9-0095/2020) LT

13-02-2020

Balsavau už šią rezoliuciją. Moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinis ES principas, įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje ir Pagrindinių teisių chartijoje, todėl lyčių aspekto integravimas yra svarbi priemonė integruojant šį principą į visas ES politikos sritis, priemones ir veiksmus, įskaitant išorės aspektą. Moterų teisės ir lyčių lygybė – ne tik pagrindinės žmogaus teisės, kurias moterys ir vyrai turėtų ginti vienodai, bet ir išankstinės socialinio ir ekonominio vystymosi skatinimo ir skurdo mažinimo sąlygos, taip pat būtinas taikaus, klestinčio ir tvaraus pasaulio pagrindas. ES turi užimti vieningą poziciją ir imtis ryžtingų veiksmų, kad vienareikšmiškai pasmerktų priešišką reakciją prieš lyčių lygybę ir priemones, kuriomis kenkiama moterų teisėms, savarankiškumui ir emancipacijai visose srityse ir pripažinti, kad svarbus kovos su šia priešiška reakcija būdas – aktyviai skatinti teisėmis grindžiamą lyčių lygybę ir integruoti lyčių aspektą į visas sritis. Įsipareigojame tvirtai remti organizacijos „JT Moterys“, kuri yra pagrindinė JT moterų teisių propagavimo sistemos dalyvė ir suburia visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, darbą, kad būtų paskatinti politikos pokyčiai ir koordinuojami veiksmai. Raginame visas JT valstybes nares ir ES užtikrinti tinkamą organizacijos „JT Moterys“ finansavimą. Siekiame užtikrinti visapusišką Parlamento ir jo Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto dalyvavimą sprendimų priėmimo procese, susijusiame su ES pozicija 64-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje.

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) LT

12-02-2020

Pritariau šiam susitarimui. ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas (LPS) yra išsamiausias ir plačiausio užmojo susitarimas, kokį ES kada nors yra sudariusi su besivystančia šalimi. Tai plataus užmojo ES prekybos su besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis politikos modelis. Modelis, pagal kurį, siekdami skatinti augimą ir užimtumą, didinti konkurencingumą, kovoti su skurdu ir stiprinti struktūrines reformas, mes deramės kaip lygiaverčiai partneriai ir vadovaujamės bendra darbotvarke. Modelis, pagal kurį siekiame abipusės naudos puoselėdami mūsų partnerystę. Jau ne vieną dešimtmetį ES ir jos valstybės narės prisideda prie Vietnamo vystymosi daugelyje skirtingų sektorių ir įvairių regionų bei provincijų. Susitarimu siekiama skatinti abiejų šalių darnų vystymąsi. Jame numatyti įpareigojimai ginti pagrindines darbuotojų teises, apskritai žmogaus teises ir užtikrinti aplinkos apsaugą. Susitarimu taip pat siekiama remti Vietnamo pastangas augti ir vystyti savo ekonomiką siekiant naudos visiems jo gyventojams. Atsižvelgiant į darbo teises ir aplinkos problemas Vietname, į LPS įtraukti įpareigojimai įgyvendinti pagrindinius Tarptautinės darbo organizacijos standartus (pavyzdžiui, dėl laisvės prisijungti prie nepriklausomų profesinių sąjungų ir dėl vaikų darbo uždraudimo) ir JT konvencijas (pavyzdžiui, dėl kovos su klimato kaita ir biologinės įvairovės apsaugos).

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (usnesení) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) LT

12-02-2020

Pritariau šiam susitarimui. ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas (LPS) yra išsamiausias ir plačiausio užmojo susitarimas, kokį ES kada nors yra sudariusi su besivystančia šalimi. Tai plataus užmojo ES prekybos su besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis politikos modelis. Modelis, pagal kurį, siekdami skatinti augimą ir užimtumą, didinti konkurencingumą, kovoti su skurdu ir stiprinti struktūrines reformas, mes deramės kaip lygiaverčiai partneriai ir vadovaujamės bendra darbotvarke. Modelis, pagal kurį siekiame abipusės naudos puoselėdami mūsų partnerystę. Jau ne vieną dešimtmetį ES ir jos valstybės narės prisideda prie Vietnamo vystymosi daugelyje skirtingų sektorių ir įvairių regionų bei provincijų. Susitarimu siekiama skatinti abiejų šalių darnų vystymąsi. Jame numatyti įpareigojimai ginti pagrindines darbuotojų teises, apskritai žmogaus teises ir užtikrinti aplinkos apsaugą. Susitarimu taip pat siekiama remti Vietnamo pastangas augti ir vystyti savo ekonomiką siekiant naudos visiems jo gyventojams. Atsižvelgiant į darbo teises ir aplinkos problemas Vietname, į LPS įtraukti įpareigojimai įgyvendinti pagrindinius Tarptautinės darbo organizacijos standartus (pavyzdžiui, dėl laisvės prisijungti prie nepriklausomų profesinių sąjungų ir dėl vaikų darbo uždraudimo) ir JT konvencijas (pavyzdžiui, dėl kovos su klimato kaita ir biologinės įvairovės apsaugos).

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) LT

12-02-2020

ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas padės skatinti aukštos kokybės tarpusavio investicijas. Naujasis ES požiūris į investicijų apsaugą užtikrina geresnę pusiausvyrą tarp darbo vietas kuriančių investicijų skatinimo ir apsaugos, taip pat apsaugo vyriausybės teisę vykdyti politiką, kuria siekiama viešojo intereso. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, atsižvelgdami į ES turimą išimtinę kompetenciją tiesioginių užsienio investicijų srityje, įskaitant investicijų apsaugą, ES derybininkai įtraukė investicijų apsaugos nuostatas į ES ir Vietnamo bei ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimus. Susitarime nustatomi tikslūs investicijų standartai, pavyzdžiui, nediskriminavimas, jokios ekspropriacijos be skubios ir tinkamos kompensacijos, galimybė pervesti ir susigrąžinti lėšas, susijusias su investicijomis, bendra sąžiningų ir vienodų sąlygų bei fizinio saugumo garantija, vyriausybių įsipareigojimas laikytis savo rašytinių ir teisiškai privalomų sutartinių įsipareigojimų investuotojui, įsipareigojimas kompensuoti nuostolius, patirtus tam tikromis aplinkybėmis, susijusiomis su karu ar ginkluotu konfliktu. Numatomas veiksmingo, nuolatinio ir nepriklausomo mechanizmo taikymas, kad būtų išvengta ginčų ir kad jie būtų išspręsti, pasitelkiant nuolatinę tarptautinę ir nepriklausomą investicinių ginčų sprendimo institucijų sistemą. Taip pat įtvirtinamos apsaugos nuo galimo piktnaudžiavimo sistema priemonės, pavyzdžiui, daugelio ir lygiagrečių ieškinių draudimas ir nuostatos, pagal kurias būtų galima iš anksto atmesti akivaizdžiai nepagrįstus skundus. Paskirstant procedūrines išlaidas taikomas principas „pralaimėjęs moka“.

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (usnesení) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) LT

12-02-2020

ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas padės skatinti aukštos kokybės tarpusavio investicijas. Naujasis ES požiūris į investicijų apsaugą užtikrina geresnę pusiausvyrą tarp darbo vietas kuriančių investicijų skatinimo ir apsaugos, taip pat apsaugo vyriausybės teisę vykdyti politiką, kuria siekiama viešojo intereso. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, atsižvelgdami į ES turimą išimtinę kompetenciją tiesioginių užsienio investicijų srityje, įskaitant investicijų apsaugą, ES derybininkai įtraukė investicijų apsaugos nuostatas į ES ir Vietnamo bei ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimus. Susitarime nustatomi tikslūs investicijų standartai, pavyzdžiui, nediskriminavimas, jokios ekspropriacijos be skubios ir tinkamos kompensacijos, galimybė pervesti ir susigrąžinti lėšas, susijusias su investicijomis, bendra sąžiningų ir vienodų sąlygų bei fizinio saugumo garantija, vyriausybių įsipareigojimas laikytis savo rašytinių ir teisiškai privalomų sutartinių įsipareigojimų investuotojui, įsipareigojimas kompensuoti nuostolius, patirtus tam tikromis aplinkybėmis, susijusiomis su karu ar ginkluotu konfliktu. Numatomas veiksmingo, nuolatinio ir nepriklausomo mechanizmo taikymas, kad būtų išvengta ginčų ir kad jie būtų išspręsti, pasitelkiant nuolatinę tarptautinę ir nepriklausomą investicinių ginčų sprendimo institucijų sistemą. Taip pat įtvirtinamos apsaugos nuo galimo piktnaudžiavimo sistema priemonės, pavyzdžiui, daugelio ir lygiagrečių ieškinių draudimas ir nuostatos, pagal kurias būtų galima iš anksto atmesti akivaizdžiai nepagrįstus skundus. Paskirstant procedūrines išlaidas taikomas principas „pralaimėjęs moka“.

Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: unijní seznam projektů společného zájmu (B9-0091/2020) LT

12-02-2020

Susilaikiau dėl šio prieštaravimo. 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos, priimtame po 21-osios Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijos (toliau – Paryžiaus susitarimas), šalys įpareigojamos „užtikrinti, kad vidutinės pasaulio temperatūros padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad temperatūros padidėjimas būtų ne didesnis nei 1,5°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu“. Prieštaravime teigiama, jog naujos dujų infrastruktūros statybų projektai, išvardyti Komisijos deleguotajame reglamente, kelia naują priklausomybės nuo iškastinio kuro grėsmę, kuri nesuderinama su įsipareigojimais, prisiimtais pagal Paryžiaus susitarimą. Tačiau turime laikytis žaliojo kurso strategijos ir savo pramonę palaipsniui pritaikyti prie pokyčių pagal numatytą tvarkaraštį, todėl mūsų pozicija buvo susilaikyti dėl šio prieštaravimo.

Námitka podle článku 112 jednacího řádu: olovo a jeho sloučeniny (B9-0089/2020) LT

12-02-2020

Komisijos reglamento projektu siekiama apriboti švino, naudojamo kaip stabilizatorius, vinilchlorido monomero polimeruose arba kopolimeruose (PVC), kiekį. Švinas yra toksiška medžiaga, kuri net ir nedidelėmis dozėmis gali daryti didelį poveikį sveikatai, įskaitant negrįžtamus neurologinius pažeidimu. Švinas taip pat kenkia aplinkai ir jis yra labai toksiškas vandens organizmams bei nesuyra aplinkoje. Komisijos reglamento projektas pateiktas pavėlavus 18 metų ir jame yra keletas elementų, kurie nesuderinami su REACH reglamento tikslu ar turiniu, todėl palaikiau prieštaravimą dėl šio reglamento projekto priėmimo.

Strategie EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě (B9-0090/2020, B9-0092/2020) LT

12-02-2020

Balsavau už šią rezoliuciją. Moterų lyties organų žalojimas yra šiurkštus ir sistemingas žmogaus teisių pažeidimas, smurto prieš moteris ir mergaites forma bei lyčių nelygybės apraiška, nesiejama su jokia konkrečia religija ar kultūra, dėl kurios 30-yje šalių kenčia mažiausiai 200 mln. moterų ir mergaičių. Raginame Komisiją užtikrinti, kad pagal būsimąją Europos lyčių lygybės strategiją būtų numatyti veiksmai, kuriais būtų siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą ir pasirūpinti šios praktikos aukomis, kad jos kalba būtų įtrauki ir kad ji apimtų tvirtus įsipareigojimus bei aiškius rodiklius visose ES kompetencijai priklausančiose srityse, įskaitant reguliaraus ataskaitų teikimo ir griežtos stebėsenos mechanizmą, siekiant visų ES institucijų ir valstybių narių atskaitomybės. Raginame Komisiją ir EIVT užtikrinti, kad būsimojo ES veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje tikslai ir toliau apimtų moterų lyties organų žalojimo praktikos panaikinimą ir priežiūros paslaugų teikimą jos aukoms. Pakartojame savo raginimą Tarybai skubiai baigti Stambulo konvencijos ratifikavimo ES vardu procesą visapusiško prisijungimo be jokių apribojimų pagrindu bei paraginti ją ratifikuoti visas valstybes nares bei užtikrinti, kad ši konvencija būtų visapusiškai integruota į ES teisės aktų ir politikos sistemą, o visos konvencijos šalys, reaguodamos į moterų lyties organų žalojimo atvejus, užkirstų kelią šiai praktikai, pasirūpintų moterų apsauga ir imtųsi nusikaltėlių baudžiamojo persekiojimo bei teiktų tinkamas paslaugas aukoms.

Automatizované rozhodovací procesy: zajištění ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží a služeb (B9-0094/2020) LT

12-02-2020

Balsavau už šią rezoliuciją. Vykstanti sparti technologinė pažanga dirbtinio intelekto (DI), mašinų mokymosi, sudėtingų algoritmais grindžiamų sistemų ir automatizuotų sprendimų priėmimo procese sukuria daug galimybių ir iššūkių, kurie daro poveikį beveik visiems vidaus rinkos sektoriams. Automatizuotų sprendimų priėmimo procesų vystymas stipriai prisidės prie žinių ekonomikos ir duos naudos visai visuomenei, be kita ko, dėl geresnių viešųjų paslaugų, vartotojams – dėl novatoriškų gaminių ir paslaugų, o įmonėms – dėl optimizuotų veiklos rezultatų. Tačiau dirbtinio intelekto ir automatizuotų sprendimų priėmimo procesų naudojimas ir vystymas taip pat kelia iššūkių vartotojų pasitikėjimui ir gerovei, ypač kalbant apie vartotojų įgalinimą atpažinti tokius procesus. Raginame Komisiją atidžiai stebėti, kaip įgyvendinamos naujos taisyklės pagal Geresnio vykdymo užtikrinimo direktyvą pagal kurią reikalaujama, kad prekybininkai informuotų vartotojus, kai prekių ar paslaugų kainos buvo individualizuotos remiantis automatizuotu sprendimų priėmimu ir vartotojų elgsenos profiliavimu, kas sudaro sąlygas prekybininkui įvertinti vartotojo perkamąją galią. Raginame Komisiją atidžiai stebėti Geografinio blokavimo reglamento įgyvendinimą siekiant užtikrinti, kad automatiniu sprendimų priėmimu vartotojai nebūtų diskriminuojami dėl jų pilietybės, gyvenamosios vietos ar laikinos buvimo vietos. Raginame Komisiją stebėti, ar prekybininkams taikomais įpareigojimais yra užtikrinamas veiksmingas vartotojų pasirinkimas ir pakankama vartotojų apsauga.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adresa

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 11G301
    1047 Bruxelles