Evžen
TOŠENOVSKÝ

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období Evžen TOŠENOVSKÝ

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

15-11-2018 TRAN_AD(2018)627011 PE627.011v02-00 TRAN
Deirdre CLUNE

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

18-09-2018 TRAN_AD(2018)619220 PE619.220v05-00 TRAN
Karima DELLI

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail (S2R JU) na rozpočtový rok 2016

21-02-2018 TRAN_AD(2018)613310 PE613.310v02-00 TRAN
Markus FERBER

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

08-12-2017 TRAN_AD(2017)610542 PE610.542v03-00 TRAN
Nicola CAPUTO

STANOVISKO k urychlení inovací v oblasti čisté energie

24-11-2017 TRAN_AD(2017)606126 PE606.126v02-00 TRAN
Isabella DE MONTE

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách

12-04-2017 TRAN_AD(2017)595741 PE595.741v02-00 TRAN
Claudia ȚAPARDEL

STANOVISKO k provádění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI)

06-04-2017 ITRE_AD(2017)599549 PE599.549v02-00 ITRE
Marian-Jean MARINESCU

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi

16-12-2016 TRAN_AD(2016)587469 PE587.469v03-00 TRAN
Karima DELLI

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku

16-11-2016 TRAN_AD(2016)589230 PE589.230v02-00 TRAN
Georg MAYER

STANOVISKO k přípravě povolebního přezkumu VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise

24-05-2016 ITRE_AD(2016)578697 PE578.697v02-00 ITRE
Janusz LEWANDOWSKI

STANOVISKO k tématu Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany

11-04-2016 ITRE_AD(2016)575369 PE575.369v02-00 ITRE
Marian-Jean MARINESCU

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013

27-04-2015 ITRE_AD(2015)549399 PE549.399v03-00 ITRE
Kathleen VAN BREMPT

STANOVISKO k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

15-04-2015 ITRE_AD(2015)551763 PE551.763v02-00 ITRE
Kathleen VAN BREMPT

STANOVISKO k investicím pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii

25-03-2015 ITRE_AD(2015)546676 PE546.676v02-00 ITRE
Neoklis SYLIKIOTIS