Evžen
TOŠENOVSKÝ

Písemná vysvětlení hlasování - 8. volební období Evžen TOŠENOVSKÝ

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

26-03-2019

Směrnice bohužel nebyla otevřena pro hlasování o dodatečných úpravách. Podporuji rozumnou ochranu autorských práv odpovídající digitální éře, ale článek 17 (někdejší článek 13) jde příliš daleko. Proto jsem hlasoval proti.

Provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)

31-01-2019

Dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou plně podporuji. Jsem zejména rád, že se podařilo zohlednit požadavek na neziskovost provozovatele registru.

Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)

17-01-2019

Tuto zprávu jsem s výhradou podpořil. Ač jsem byl pro, zásadně nesouhlasím s výzvami, aby vstupovalo do smluv o Euratomu. Případné změny by mohly mít velmi negativní dopad na náš energetický mix.

Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri)

16-01-2019

U této zprávy mám stejné výhrady jako u zprávy kolegy Marinescua. Ač jsem byl pro, zásadně nesouhlasím s výzvami, aby vstupovalo do smluv o Euratomu. Případné změny by mohly mít velmi negativní dopad na náš energetický mix.

Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)

13-12-2018

Samozřejmě nejsem rád, pokud se záležitosti týkající mé země probírají na půdě Evropského parlamentu. Současně se ale závažná podezření na střet zájmů předsedy vlády České republiky týkají evropských financí, nad kterými vykonává Evropský parlament kontrolu. Rezoluce, kterou jsem podpořil, obsahuje v tomto směru legitimní požadavky na důkladné vyšetření celé záležitosti a přijetí nezbytných opatření.

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)

12-12-2018

. – Vždy – i jako někdejší člen delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Japonskem – jsem patřil k těm, kteří Dohodu o hospodářském partnerství mezi Japonskem a EU plně podporovali. Tato dohoda přináší výrazná zjednodušení ve vzájemném obchodu a je pro Evropskou unii a její členské země z mnoha hledisek výhodná a důležitá.

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)

12-12-2018

Vždy – i jako někdejší člen delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Japonskem – jsem patřil k těm, kteří Dohodu o hospodářském partnerství mezi Japonskem a EU plně podporovali. Tato dohoda přináší výrazná zjednodušení ve vzájemném obchodu a je pro Evropskou unii a její členské země z mnoha hledisek výhodná a důležitá.

Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)

12-12-2018

Vždy – i jako někdejší člen delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Japonskem – jsem patřil k těm, kteří Dohodu o strategickém partnerství EU–Japonsko plně podporovali. Japonsko je klíčovým partnerem EU v regionu a dohoda vytváří rámec pro spolupráci v celé řadě důležitých témat.

Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle)

12-12-2018

Vždy – i jako někdejší člen delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Japonskem – jsem patřil k těm, kteří Dohodu o strategickém partnerství mezi Japonskem a EU plně podporovali. Japonsko je klíčovým partnerem EU v regionu a dohoda vytváří rámec pro spolupráci v celé řadě důležitých témat.

Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)

15-11-2018

U této zprávy jsem hlasoval proti. Nejsem zastáncem dalších a dalších utahování šroubů a byrokratického tlačení na zaměstnavatele. Mnohé z malých a středních podniků si velmi těžce vydělávají peníze na to, aby alespoň důstojně platily své zaměstnance. Pokud jim budeme neustále něco nařizovat, doplatí na to právě zaměstnanci.

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki)

15-11-2018

Tento návrh zprávy se mi zdá velmi rozumný. Realisticky posuzuje práva cestujících obdobně, jako je tomu v letecké dopravě – s výjimkami při nepředpokládaném počasí apod. Co bych návrhu vytkl, jsou drobnosti typu zabezpečení dostatečného místa na kola.

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)

14-11-2018

Tento velmi obsáhlý materiál jsem nepodpořil a hlasoval jsem proti. Je tam sice několik rozumných návrhů, jako je navýšení částky na vědu a výzkum apod., ale na druhé straně se ve zprávě skloňují pojmy jako je klimatická daň, poplatek za nedostatečnou recyklaci, podíl na clech atd.

Pravidla pro státní podporu: nové kategorie státní podpory (A8-0315/2018 - Sander Loones)

14-11-2018

Tuto zprávu jsem podpořil – jsem rád a vždy vítám, když dojde ke zjednodušení procesů v EU obecně, tím spíše pokud jde o finanční prostředky.

Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)

14-11-2018

Tuto zprávu jsem nepodpořil. Globální i regionální bezpečnostní situace se dramaticky změnily a dle mého názoru evropský trh v oblasti obrany slouží rovněž jako nástroj k zajištění bezpečnosti a obrany členských států a unijních občanů a také přispívá k uskutečňování společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

Evropský kodex pro elektronické komunikace (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera)

14-11-2018

Zprávu kolegyně Pilar del Castillo jsem velmi rád podpořil svým hlasem. Obecně oceňuji kompromis ke kodexu, věřím, že usnadní rozvoj vysokorychlostních sítí jako předpokladu 5G. Jakožto stínový zpravodaj k danému materiálu jsem rád, že výsledný text ponechává více flexibility členským státům v oblasti spektra a nejsou do něj nakonec zahrnuty návrhy, jako byla jednotná autorizace nebo tzv. double lock .

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský)

14-11-2018

Tuto zprávu jsem měl na starosti jako zpravodaj a jsem rád, že stejně jako já byla většina kolegů pro její přijetí. Struktura sdružení BEREC a podpůrného úřadu BEREC byla výsledkem politické dohody z roku 2009. Nyní Komise navrhla jejich spojením vytvořit jednu velkou agenturu. Jako zpravodaj jsem se na začátku snažil posbírat z různých zdrojů informace o tom, zda je tato dvojitá struktura funkční, s kolegy jsme podnikli misi ITRE do Rigy. Nejsem příznivcem zásadních změn tam, kde něco dobře funguje, a pozitivní hodnocení jednoznačně převažovalo. Dále jsem reflektoval obavy o nezávislost rozhodování regulátorů. Potřebujeme skutečnou nezávislost regulátorů, a to na úrovni členských států i EU, a jejich odstup od národních vlád a Evropské komise. Přesto Parlament byl v této základní otázce rozdělen, některé politické skupiny preferovaly spojení navržené Komisí. Nakonec nám ke kompromisu na půdě ITRE pomohly nové úkoly pro BEREC stanovené kodexem, konkrétně nově zaváděné arbitrární rozhodování sdružení BEREC, které by bylo právně závazné. V důsledku toho by také BEREC obdržel právní subjektivitu. Myslím, že se nám podařilo dohodnout rozumnou modernizaci pravidel, tak aby BEREC mohl efektivně plnit i nové úkoly z kodexu, přispívat k jednotné aplikaci regulatorního rámce pro telekomunikace a k dotváření jednotného trhu EU.

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)

14-11-2018

Tuto zprávu jsem svým hlasem nepodpořil. Rozhodoval jsem se na základě informací, která mám od výrobců komerčních vozidel. Ti si stanovili cíle v souladu s oficiální strategií EU Doprava 2050, která požadovala snížení závislosti na ropě a zároveň zcela logicky deklarovala technologickou neutralitu. V horizontu 2040 byl vyhodnocen jako nejperspektivnější alternativní pohon metan, investovalo se tak obrovské úsilí a prostředky do vývoje této technologie, aby z něj byla učiněna uživatelsky akceptovatelná náhrada dieselu. Stejně tak i dopravci a dodavatelé energií v období 2015–2017 vynaložili úsilí a prostředky do vybudování infrastruktury, podpořeni národními i evropskými dotacemi a Národním akčním plánem čisté mobility. Nyní má být toto období zapomenuto, neboť nařízení k emisním normám CO2 a ještě více úpravy navrhované výborem ENVI tlačí na zavádění elektrických vozidel, která jsou chápána uvedeným nařízením jako bezemisní. Nemalé investice tak budou ztraceny a nové budou muset být vynaloženy. Pokud každých pět let změníme pravidla hry, náš automobilový průmysl zahubíme.

Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (B8-0523/2018, B8-0524/2018)

14-11-2018

Hlasoval jsem pro přijetí této rezoluce. Jsem toho názoru, že Smlouvy poskytují EU dostatečné mechanismy pro to, aby zabránila mimořádnému porušení práv a hodnot, na nichž je Unie založena.

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)

14-11-2018

Tuto zprávu jsem podpořil. Jsem rád, že se čtyři roky poté, co EU podepsala tři dohody o přidružení, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, s Moldavskem, Gruzií a Ukrajinou, a dva roky po plném vstupu těchto dohod v platnost Evropský parlament rozhodl zhodnotit míru provádění těchto dohod, a to v souladu se svým rozhodným závazkem vůči nejbližším zemím Východního partnerství a jejich prohlubujícím se vztahům s EU.

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem (A8-0322/2018 - Petras Auštrevičius)

14-11-2018

Tuto zprávu jsem podpořil. Jsem rád, že se čtyři roky poté, co EU podepsala tři dohody o přidružení, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, s Moldavskem, Gruzií a Ukrajinou, a dva roky po plném vstupu těchto dohod v platnost Evropský parlament rozhodl zhodnotit míru provádění těchto dohod, a to v souladu se svým rozhodným závazkem vůči nejbližším zemím Východního partnerství a jejich prohlubujícím se vztahům s EU.