Please fill this field
Evžen TOŠENOVSKÝ Evžen TOŠENOVSKÝ
Evžen TOŠENOVSKÝ

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen

Česko - Občanská demokratická strana (Česko)

Datum narození : , Ostrava

7. volební období Evžen TOŠENOVSKÝ

Politické skupiny

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Česko)

Místopředseda

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Poslanci

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Japonskem
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • 16-12-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k dopadu finanční krize na odvětví obrany v členských státech EU

10-11-2011 ITRE_AD(2011)472124 PE 472.124v02-00 ITRE
Evžen TOŠENOVSKÝ

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE 522.901v03-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

STANOVISKO o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE 519.838v02-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

24-10-2013 ITRE_AD(2013)514770 PE 514.770v03-00 ITRE
Niki TZAVELA

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg