Please fill this field
Evžen TOŠENOVSKÝ Evžen TOŠENOVSKÝ
Evžen TOŠENOVSKÝ

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen

Česko - Občanská demokratická strana (Česko)

Datum narození : , Ostrava

8. volební období Evžen TOŠENOVSKÝ

Politické skupiny

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Občanská demokratická strana (Česko)

Poslanci

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 14-07-2014 / 09-05-2016 : Delegace pro vztahy s Japonskem
  • 10-05-2016 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Hlavní parlamentní činnost

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018

05-09-2017 TRAN_AD(2017)606064 PE606.064v02-00 TRAN
Evžen TOŠENOVSKÝ

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

15-11-2018 TRAN_AD(2018)627011 PE627.011v02-00 TRAN
Deirdre CLUNE

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

18-09-2018 TRAN_AD(2018)619220 PE619.220v05-00 TRAN
Karima DELLI

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail (S2R JU) na rozpočtový rok 2016

21-02-2018 TRAN_AD(2018)613310 PE613.310v02-00 TRAN
Markus FERBER

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

26-03-2019

Směrnice bohužel nebyla otevřena pro hlasování o dodatečných úpravách. Podporuji rozumnou ochranu autorských práv odpovídající digitální éře, ale článek 17 (někdejší článek 13) jde příliš daleko. Proto jsem hlasoval proti.

Provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)

31-01-2019

Dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou plně podporuji. Jsem zejména rád, že se podařilo zohlednit požadavek na neziskovost provozovatele registru.

Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)

17-01-2019

Tuto zprávu jsem s výhradou podpořil. Ač jsem byl pro, zásadně nesouhlasím s výzvami, aby vstupovalo do smluv o Euratomu. Případné změny by mohly mít velmi negativní dopad na náš energetický mix.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o jednotném odstavném pruhu na všech dálnicích v Evropské unii

12-09-2016 P8_DCL(2016)0068 Nevzato v potaz
Arne GERICKE Tomáš ZDECHOVSKÝ Ádám KÓSA Romana TOMC Milan ZVER Csaba MOLNÁR Pavel POC Miroslav POCHE Tibor SZANYI István UJHELYI Evžen TOŠENOVSKÝ Ivo VAJGL Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Deirdre CLUNE
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 33 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o výstavbě strategického dopravního koridoru„Via Carpathia“ ve východních regionech EU

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Nevzato v potaz
Tomasz Piotr PORĘBA Victor BOŞTINARU Miroslav MIKOLÁŠIK Edward CZESAK Ashley FOX Ryszard Antoni LEGUTKO Andrew LEWER Branislav ŠKRIPEK Evžen TOŠENOVSKÝ Jana ŽITŇANSKÁ
Datum zahájení : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatářů : 61 - 08-06-2016

Písemné prohlášení o karpatském regionu v EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Nevzato v potaz
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Edward CZESAK Ashley FOX Ryszard Antoni LEGUTKO Andrew LEWER Branislav ŠKRIPEK Evžen TOŠENOVSKÝ Jana ŽITŇANSKÁ
Datum zahájení : 14-12-2015
Platné do : 14-03-2016
Počet signatářů : 47 - 15-03-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg