Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Předseda 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konference předsedů výborů
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Konference předsedů výborů
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro právní záležitosti
 • 16-09-2009 / 01-02-2012 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 08-11-2010 / 18-01-2012 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro právní záležitosti
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES  
- LIBE_AD(2013)506211 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k integraci přistěhovalců, její důsledky pro trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení  
- LIBE_AD(2013)497913 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou – oddíl III – Komise  
- LIBE_AD(2010)445749 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o regionálních strategiích pro energie z obnovitelných zdrojů na ostrovech EU  
- P7_DCL(2013)0020 - Nevzato v potaz  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Datum zahájení : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatářů : 62 - 21-01-2014
Písemné prohlášení o vyhlášení Evropského dne památky obětí romského holokaustu  
- P7_DCL(2012)0029 - Nevzato v potaz  
Lívia JÁRÓKA , Mikael GUSTAFSSON , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Cecilia WIKSTRÖM  
Datum zahájení : 10-09-2012
Platné do : 13-12-2012
Počet signatářů : 160 - 13-12-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt