Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-04-2015 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen
 • 15-04-2015 / 21-07-2015 : Nezařazení poslanci
 • 22-07-2015 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Místopředseda 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 14-04-2015 : Výbor pro zahraniční věci
 • 09-07-2014 / 14-04-2015 : Výbor pro rozvoj
 • 16-07-2014 / 14-04-2015 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 08-09-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 08-09-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 08-09-2015 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozvoj
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Zvláštní výbor pro terorismus
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)  
- A8-0434/2018 -  
-
LIBE 

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k tématu „Směrem k definitivnímu systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH“  
- LIBE_AD(2016)582410 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) ES  
 

He votado a favor de este informe ya que ante la posibilidad de que el Brexit se produzca de forma inminente, resulta fundamental prever con la debida anticipación un mecanismo de exención de visados de corta duración (hasta 90 días en un período dado de 180 días) para los ciudadanos británicos que accedan al territorio de la UE por motivos de turismo, negocios o para visitar a amigos y familiares. Este mecanismo prevé que el Reino Unido recíprocamente exonere de dicho requisito a los ciudadanos de la UE que accedan a su territorio por distintos motivos.
Además, he votado a favor de este informe porque, por primera vez, un acto jurídico de la Unión asume que Gibraltar es una colonia. Es un gran paso para la posición y las reivindicaciones de España. Se ha logrado por la firmeza y determinación que los socialistas españoles hemos mostrado durante la tramitación de este expediente legislativo.

Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) ES  
 

La Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo ha votado a favor de la modificación de la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural porque actualiza la reglamentación europea en lo relativo al mercado del gas, ampliando disposiciones importantes de esta Directiva para que las normas del mercado interno del gas europeo se apliquen a gasoductos conectados con terceros países.
De esta forma se llena un vacío legal en la política energética de la UE, aclarando la base legal para cualquier proyecto futuro con terceros países. Las normas de la UE sobre exenciones se hacen más estrictas para garantizar que cualquier inversión planificada no sea perjudicial para la competencia del mercado o la seguridad del suministro, y que todos los Estados miembros afectados sean consultados adecuadamente.
También se dota de mayor poder a la Comisión: no solo deberá autorizar las negociaciones, sino que también debe estar completamente informada sobre su resultado, y se requerirá su autorización antes de que los Estados miembros puedan firmar el acuerdo. Las nuevas reglas establecen un marco regulatorio claro para operar gasoductos dentro de la UE y con terceros países.

Evropský námořní a rybářský fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) ES  
 

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para el periodo 2021 - 2027 debe poder adaptarse para apoyar mejor la política pesquera común, la política marítima de la Unión y los compromisos internacionales de la Unión en el ámbito de la gobernanza de los océanos. Los socialistas hemos trabajado para pedir el incremento en un 10 % del presupuesto general para este Fondo. Además, pedimos la inclusión de la acuicultura como una prioridad, a la que se le dedica un capítulo nuevo.
Para conseguir un equilibrio entre la capacidad de la flota y las posibilidades de pesca, pedimos poder apoyar los desguaces de buques de la UE, sujetos a determinadas condiciones como que el cese conlleve una reducción de la capacidad pesquera, que el apoyo no se pueda invertir en un buque nuevo y que los pescadores deben cesar por completo de toda actividad pesquera, al menos en dos años. Así se consigue apoyar al sector con una medida muy reclamada y necesaria, y hacerla compatible con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14.6 y el compromiso de la UE en el marco de las negociaciones de OMC de eliminar los subsidios que contribuyan a la sobrecapacidad y la sobrepesca.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o potřebě podpořit dostupnost regionů prostřednictvím transevropské dopravní sítě (TEN-T)  
- P8_DCL(2016)0129 - Nevzato v potaz  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 106 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o podpoře iniciativy Odysseus za účelem oživení Evropské dobrovolné služby  
- P8_DCL(2016)0105 - Nevzato v potaz  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 91 - 04-01-2017
Písemné prohlášení o posílení strategie EU pro oblast Atlantského oceánu  
- P8_DCL(2015)0024 - Nevzato v potaz  
José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Datum zahájení : 24-06-2015
Platné do : 24-09-2015
Počet signatářů : 34 - 25-09-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt