• Norica   NICOLAI  

Norica NICOLAI : Písemná vysvětlení hlasování - 8. volební období 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că problema operelor de artă și a bunurilor furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor reprezintă un subiect important pentru foarte mulți cetățeni europeni care așteaptă din partea Uniunii Europene susținere legislativă în ceea ce privește rezolvarea proceselor în care se află. Aspectul transnațional și internațional al acestor cereri și procese de recuperare și restituire reprezintă un impediment în concluzionarea acestora într-un timp rezonabil. Având în vedere angajamentele Uniunii Europene și ale statelor membre la nivel internațional în susținerea demersurilor de găsire și recuperare a bunurilor și operelor de artă furate în timpul conflictelor armate și al războaielor, doresc să subliniez importanța pe care o are implicarea tuturor instituțiilor naționale și europene vizate.

Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) RO  
 

Am votat împotriva acestui raport deoarece consider că atât propunerea Comisiei Europene, cât și amendamentele adoptate de către Parlamentul European încalcă Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, introduc măsuri arbitrare și politice de stopare a fondurilor europene pentru statele membre și pedepsesc cetățenii europeni pentru deciziile politice luate de către guverne. Țin să subliniez că aspectele privind sistemul judiciar și organizarea acestuia țin de subsidiaritate, iar prin adoptarea acestui raport se încalcă în mod direct Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și principiile acestuia. Faptul că nu există o listă clară a criteriilor de evaluare în funcție de care se vor lua aceste decizii va duce, cu siguranță, la măsuri subiective și arbitrare. În ceea ce privește evaluatorii, faptul că această analiză va fi făcută doar de către Comisia Europeană, instituție cu o conducere politică, și nu de către un număr de experți imparțiali reprezintă un alt semnal că această inițiativă se dorește a fi una pur politică. Desigur, înțeleg nevoia Comisiei de a redistribui fondurile europene după bunul plac și de a găsi soluții după retragerea Marii Britanii din UE, dar cred că acest proiect va duce la mult mai multă dezbinare și va spori neîncrederea în instituțiile UE.

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că opiniile exprimate de către raportor sunt extrem de relevante în ceea ce privește raportul anual al activităților financiare ale BEI. Subliniez faptul că Banca Europeană de Investiții trebuie să continue să investească în IMM-uri, să sprijine sectoarele economice care nu s-au recuperat complet după criza financiară și să continue să susțină investițiile și proiectele din zonele defavorizate ale Uniunii Europene. Acest raport reliefează atât aspectele pozitive ale activității financiare a BEI, cât și acele aspecte ce trebuie îmbunătățite în perioada următoare, ceea ce va ajuta la o funcționare din ce în ce mai bună a BEI și va încuraja direcționarea fondurilor către proiectele și sectoarele financiare critice pentru dezvoltarea economică a statelor membre și a Uniunii Europene.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (A8-0445/2018 - Maria Arena) RO  
 

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), deoarece deschiderea pieței mondiale a devenit foarte strâns legată de investiții, de fluxurile de capital și de liberalizarea sectorului financiar, iar efectele comerciale s-au repercutat asupra chestiunilor legate de muncă, mediu și schimbările tehnologice. Chiar dacă rezultatele generale ale liberalizării comerțului sunt pozitive, unele sectoare sunt afectate negativ, ceea ce conduce la costuri de ajustare, la degradarea veniturilor și la pierderea locurilor de muncă. Prin urmare, practicile comerciale nereglementate și inechitabile au exacerbat inegalitățile sociale, economice și de mediu. Consider imperios ca UE nu doar să anticipeze efectele negative posibile ce decurg din acordurile comerciale, dar și să se asigure că beneficiile sunt distribuite în mod echitabil. În acest sens, subliniez necesitatea ca UE să își asume responsabilitatea pentru modificările și consecințele care decurg din acordurile sale comerciale și să își modifice abordarea față de politica comercială.

Evropský sociální fond plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) RO  
 

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) fiindcă Propunerea Comisiei Europene privind Fondul social european Plus (FSE+) pentru perioada 2021-2027 continuă să promoveze ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, și propune, de asemenea, progrese clare în ceea ce privește consolidarea dimensiunii sociale europene. FSE+ este rezultatul fuziunii între actualul Fond social european, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, Fondul european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane, Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) și Programul european în domeniul sănătății. Consider că această fuziune răspunde necesității de a simplifica, flexibiliza și optimiza procedurile actuale, reducând, în același timp, barierele administrative, facilitând vizibilitatea și accesibilitatea beneficiarilor și a cetățenilor europeni. Totodată subliniez faptul că această fuziune nu trebuie să submineze obiectivele specifice ale fondurilor și programelor actuale.

Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că este extrem de important ca în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiilor și digitalizării în domeniul transportului, Uniunea Europeană să stabilească o agendă de priorități în vederea armonizării și dezvoltării sistematice a acestor noi tehnologii. Cercetarea, dezvoltarea și implementarea de soluții-cheie în domeniul transportului autonom reprezintă un aspect extrem de important pentru toate statele membre și pentru toți investitorii din acest domeniu. Continuarea investițiilor în acest domeniu – al automobilelor autonome – și implementarea acestuia și în celelalte forme de transport necesită investiții în infrastructură din partea statelor membre și necesită o legislație europeană coerentă. În acest sens, principiile și obiectivele subliniate în acest raport sunt încurajatoare și merită susținute pentru a fi inclusive în viitoarele proiecte ale Uniunii Europene.

Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) RO  
 

Am votat în favoarea raportului referitor la integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European deoarece principiul egalității de gen este o valoare fundamentală a UE și este prevăzut de tratatele UE și de Carta drepturilor fundamentale. Egalitatea de gen este esențială pentru protecția drepturilor omului, funcționarea democrației, respectarea statului de drept, creșterea economică, incluziunea socială și sustenabilitate. Având în vedere că Uniunea Europeană, prin toate activitățile sale, urmărește să elimine inegalitățile, să promoveze egalitatea de gen și să combată discriminarea atunci când își definește și pune în aplicare politicile și activitățile, consider că este esențial ca Parlamentul European și celelalte instituții europene să fie un exemplu de integrare și combatere a inegalităților. În acest sens, salut inițiativele pozitive din administrația Parlamentului și de la nivel politic, care contribuie activ la egalitatea de gen și la egalitatea de șanse.

Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) RO  
 

Am votat în favoarea raportului referitor la egalitatea de gen și politicile fiscale în UE întrucât efectul cumulativ al numeroaselor decalaje care afectează femeile contribuie în mod substanțial la diferența de remunerare între femei și bărbați și la decalajul de pensii între bărbați și femei, femeile făcând astfel obiectul unui risc mai mare de expunere la sărăcie și la excluziune socială. Statele membre, în calitate de semnatare ale Pactului internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, s-au angajat să respecte obligația de a mobiliza resursele maxime disponibile pentru a dispune de fonduri în vederea asigurării respectării progresive a drepturilor economice, sociale și culturale. Subliniez faptul că absența unei perspective de gen în politicile fiscale ale Uniunii Europene și ale statelor membre accentuează actualele disparități de gen, descurajează femeile să intre și să rămână pe piața forței de muncă și reproduce rolurile tradiționale de gen și stereotipurile.

Urychlené řešení obchodních sporů (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) RO  
 

Am votat pentru raportul conținând recomandări adresate Comisiei privind soluționarea accelerată a litigiilor comerciale fiindcă soluționarea litigiilor comerciale este mult prea lentă în UE.
Banca Mondială estimează că, în mai multe state membre, executarea unui contract comercial poate dura până la 3-4 ani. Multe societăți comerciale sunt obligate prin lege să rezerve în registrele lor sumele aflate în litigiu, iar acest lucru se aplică, de exemplu, băncilor și societăților de asigurări. Însă, acest lucru nu se întâmplă numai în cazul celor obligați prin lege: multe alte întreprinderi fac același lucru.
În consecință, în întreaga Europă există sume mari de capital neutilizat. Salut eliminarea procedurii de exequatur, deoarece aceasta eliminare a determinat o reducere a costurilor și o economie de timp atât pentru întreprinderile din UE, cât și pentru cetățeni.

Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) RO  
 

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 deoarece obiectivul general al programului propus de a sprijini transformarea digitală a economiei, industriei și societății europene este unul foarte important fiindcă va consolida capacitățile Europei în domenii-cheie ale tehnologiei digitale prin implementarea la scară largă și va permite extinderea difuzării și adoptării acesteia în domenii de interes public și în sectorul privat.
Acesta este un pas important pentru consolidarea și îmbunătățirea poziției de lider a Europei, având în vedere faptul că această propunere reprezintă primul program digital paneuropean.

Technologie blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) RO  
 

Am votat în favoarea raportului referitor la tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor, întrucât tehnologia blockchain are un potențial semnificativ de îmbunătățire a transparenței și a trasabilității pe parcursul lanțului de aprovizionare, de a crește nivelul de încredere a participanților într-o anumită rețea și de a raționaliza controalele vamale și conformitatea cu reglementările.
Întrucât beneficiile potențiale sunt însoțite de mai multe provocări, cum ar fi securitatea cibernetică, subliniez faptul că dezvoltarea tehnologiei blockchain ridică probleme în ceea ce privește protecția datelor, transparența și infracționalitatea financiară, deoarece, odată ce datele au fost introduse, ele sunt imuabile și sunt partajate cu toți participanții.

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: Snížení prostředků na platby a na závazky (vlastní zdroje) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece această rectificare bugetară reduce creditele de angajament și creditele de plată pentru liniile bugetare „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă” și „Creștere durabilă - resurse naturale” și prevede o revizuire a prognozelor referitoare la resursele proprii.
De asemenea, este important de subliniat faptul că proiectul de buget rectificat propus de Comisia Europeană aduce corecții privind resursele alocate în favoarea Regatului Unit și finanțarea acestora, în contextul în care acest lucru va afecta repartizarea contribuțiilor către statele membre.

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că semnarea unui acord de parteneriat economic între UE și Japonia este în interesul ambelor părți. Faptul că împărtășim aceleași valori ale democrației, drepturilor omului și respectului față de dreptul și legislația internațională face ca acest acord bilateral să fie doar o consolidare a unui parteneriat deja existent.
Impactul economic al acestui act bilateral va aduce avantaje producătorilor și consumatorilor de ambele părți, va ușura comerțul și va asigura respectarea unor standarde similare cu privire la produse și protecția consumatorului.

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO  
 

Am votat în favoarea raportului privind instituirea programului Orizont Europa deoarece consider că acesta, cel de-al nouălea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare al Uniunii Europene, reprezintă un foarte bun instrument pentru toate sectoarele economice. Susținerea financiară pe care acest program o oferă este un motor pentru dezvoltarea și inovarea apărută în multe domenii de activitate, iar succesul precedentului program ne-a arătat cât de mare era nevoia pentru un astfel de program.
În același timp, o analiză a punctelor bune și a celor mai puțin bune apărute în trecut a determinat o restructurare și o adaptare a programului la realitățile apărute. Acest program va ajuta la consolidarea bazelor științifice și tehnologice ale UE, ajutând astfel la găsirea de soluții pentru provocările pe care le întâmpinăm în acest secol.

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) RO  
 

Am susținut prin votul de astăzi acest raport deoarece consider că acesta face o analiză extrem de bună și de amănunțită cu privire la situația terorismului în UE și la provocările pe care le avem din exterior și interior. Este important de subliniat faptul că, pentru a combate terorismul, statele membre și sistemele noastre naționale trebuie să fie mai bine integrate și trebuie să existe o coordonare mai bună.
De asemenea, un aspect esențial este acela al radicalizării atât în afara UE, cât și în interiorul statelor membre. Atacurile teroriste din ultimii ani, inclusiv cel de la Strasbourg din data de 11 decembrie, sunt fapte ale unor oameni care s-au radicalizat aici. Combaterea acestei probleme se face prin educație, prin integrare, prin sprijinirea comunităților în găsirea valorilor și a modelelor corecte de urmat în viață.
Acestea sunt politici importante pe care atât Comisia Europeană cât și statele membre trebuie să le propună, să le adopte și să le implementeze cât mai curând.

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (A8-0392/2018 - David McAllister) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că acesta reflectă realitățile și interesele UE în domeniul politicii externe și de securitate. Contextul internațional aflat în continuă schimbare determină o politică solidă și cât se poate de unitară a Uniunii și susținerea demersurilor diplomatice și de politică externă prin importanța economică și de piață a UE ajută foarte mult în negocierea unor standarde ridicate cu privire la respectarea dreptului internațional, a drepturilor omului și a principiilor democratice.
În același timp, în contextul apariției unor situații de conflict chiar la granițele UE și al apariției provocărilor precum terorismul, Uniunea trebuie să își întărească capacitatea de răspuns, inclusiv militar, dacă acest lucru se impune.

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că UE trebuie să continue să își dezvolte capacități și politici de securitate și apărare comune pentru a face față provocărilor ce continuă să se înmulțească.
Evenimentele de la granițele UE, evoluția geopolitică și schimbările importante apărute pe scena internațională fac ca securitatea Uniunii și a statelor membre să fie pusă la îndoială. În acest context, este nevoie de aplicarea politicii de securitate și apărare comune, este important să asigurăm autonomia UE în acest domeniu și trebuie să avem voința politică de a continua astfel de politici.
În același timp, este important de subliniat faptul că această independență nu trebuie să dubleze sau să intre în competiție cu NATO. Este nevoie de o cooperare și de o coordonare a resurselor și a capacităților din NATO și ale politicii comune a UE astfel încât să existe o sinergie între cele două.

Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (A8-0400/2018 - Yana Toom) RO  
 

Am votat în favoarea raportului privind educația în era digitală deoarece consider că acest raport subliniază cât de important este ca statele membre și Uniunea, în ansamblul acesteia, să investească în dezvoltarea unei educații adaptate nevoilor actuale și viitoare.
Având în vedere dezvoltarea tehnologică și importanța tot mai mare pe care piața digitală o are în economiile noastre, consider că este esențial ca educația să pregătească viitoarele generații pentru această realitate. Integrarea tot mai mare a digitalului în toate domeniile economice înseamnă că anumite competențe precum gândirea critică, competențele de comunicare socială și cele numerice vor continua să crească în importanță.

Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că înființarea Autorității Europene a Muncii este un pas important în vederea îmbunătățirii aplicării legislației europene în domeniul muncii la nivelul Uniunii Europene.
Consolidarea echității și a încrederii în piața unică, sprijinirea statelor membre în implementarea legislației în domeniul mobilității muncii, coordonarea sistemelor de securitate socială sunt elemente importante pentru toți cetățenii europeni. Acestea fac parte din aspectele esențiale pentru ca toți cetățenii europeni să fie liberi să trăiască, să muncească și să studieze oriunde doresc în Uniune. În acest sens, obiectivele acestei autorități sunt tocmai de a susține aceste elemente și de a coordona aplicarea lor în toate statele membre.

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că programul LIFE pentru mediu și politici climatice, prin care se asigură finanțarea pentru dezvoltarea economiei circulare și decarbonizare, este un element important din proiectul Uniunii de a deveni lider mondial în economia durabilă și ocuparea forței de muncă.
Pentru realizarea acestor proiecte și a obiectivului nostru de a dezvolta o economie durabilă, circulară, care să creeze locuri de muncă, este nevoie de o finanțare importantă. Programul LIFE are capacitatea și obiectivul de a face exact acest lucru - de a finanța și coordona prin proiecte dezvoltarea durabilă a Uniunii.