Please fill this field
Norica NICOLAI Norica NICOLAI
Norica NICOLAI
Rumunsko

Datum narození : , Sinaia

7. volební období Norica NICOLAI

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka předsednictva

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)

Místopředsedkyně

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Poslanci

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 10-09-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Náhradnice

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-09-2009 / 13-04-2013 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 19-01-2012 / 09-09-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petiční výbor
 • 14-04-2013 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

all-activities

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

11-10-2013 AFET_AD(2013)516826 PE 516.826v02-00 AFET
Norica NICOLAI

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k řízení navracení osob: spolupráce se třetími zeměmi, účinné provádění dohod a praktické provádění směrnice o navracení

17-12-2013 FEMM_AD(2013)522800 PE 522.800v02-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii

05-12-2013 AFET_AD(2013)516830 PE 516.830v04-00 AFET
Ana GOMES

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na podporu pozorování a sledování vesmíru

03-12-2013 AFET_AD(2013)519586 PE 519.586v03-00 AFET
Michael GAHLER

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o integrované tělesné výchově pro vyvážený rozvoj sportovně nadaných žáků se zdravotním postižením i zdravých žáků

15-04-2013 P7_DCL(2013)0001 Nevzato v potaz
Adam GIEREK Cristian-Silviu BUŞOI Cornelia ERNST Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Małgorzata HANDZLIK Jolanta Emilia HIBNER Philippe JUVIN Alexander MIRSKY Norica NICOLAI Helmut SCHOLZ Joanna SENYSZYN Hannu TAKKULA
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 164 - 15-07-2013

Písemné prohlášení o dětech s Downovým syndromem

30-11-2011 P7_DCL(2011)0052 Přijato
George Sabin CUTAȘ Viorica DĂNCILĂ Norica NICOLAI Marc TARABELLA Thomas ULMER
Datum zahájení : 30-11-2011
Platné do : 29-03-2012
Přijato (datum) : 18-04-2012
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2012)0130
Počet signatářů : 386 - 29-03-2012

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.