Please fill this field
Philippe JUVIN Philippe JUVIN
Philippe JUVIN
Francie

Datum narození : ,

7. volební období Philippe JUVIN

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francie)

Místopředseda

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem

Poslanci

 • 16-07-2009 / 09-03-2011 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradník

 • 16-07-2009 / 01-09-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 13-10-2011 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

all-activities

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

24-01-2012 ENVI_AD(2012)475801 PE 475.801v02-00 ENVI
Philippe JUVIN

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES

26-03-2013 IMCO_AD(2013)500727 PE 500.727v03-00 IMCO
Cristian-Silviu BUŞOI

STANOVISKO ke zprávě Směrem ke koherentnímu evropskému přístupu ke kolektivní žalobě

12-10-2011 IMCO_AD(2011)467160 PE 467.160v02-00 IMCO
Sylvana RAPTI

STANOVISKO ke komplexnímu přístupu k ochraně osobních údajů v Evropské unii

14-04-2011 IMCO_AD(2011)458792 PE 458.792v02-00 IMCO
Matteo SALVINI

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

VP/HR - práva žen v Afghánistánu

18-02-2014 E-001838/2014 Komise

Fight against childhood cancer EN

28-06-2013 E-007715/2013 Komise

Indoor air quality EN

24-06-2013 E-007441/2013 Komise

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o uznání zatížení, které představuje alergické onemocnění

21-10-2013 P7_DCL(2013)0022 Nevzato v potaz
Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Nessa CHILDERS Marina YANNAKOUDAKIS Elisabetta GARDINI Rebecca TAYLOR Philippe JUVIN Sirpa PIETIKÄINEN Antonyia PARVANOVA Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Elena Oana ANTONESCU
Datum zahájení : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatářů : 179 - 21-01-2014

Písemné prohlášení o integrované tělesné výchově pro vyvážený rozvoj sportovně nadaných žáků se zdravotním postižením i zdravých žáků

15-04-2013 P7_DCL(2013)0001 Nevzato v potaz
Adam GIEREK Cristian-Silviu BUŞOI Cornelia ERNST Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Małgorzata HANDZLIK Jolanta Emilia HIBNER Philippe JUVIN Alexander MIRSKY Norica NICOLAI Helmut SCHOLZ Joanna SENYSZYN Hannu TAKKULA
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 164 - 15-07-2013

Písemné prohlášení k o průzkumu ložisek plynu z břidlic a ropných břidlic

06-06-2011 P7_DCL(2011)0032 Nevzato v potaz
Philippe JUVIN José BOVÉ Edite ESTRELA Corinne LEPAGE Anna ROSBACH
Datum zahájení : 06-06-2011
Platné do : 06-10-2011
Počet signatářů : 91 - 06-10-2011

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.