Silvia
COSTA

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 8. volební období Silvia COSTA

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

11-05-2017 CULT_AD(2017)599567 PE599.567v02-00 CULT
Silvia COSTA

STANOVISKO k internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G

01-03-2017 CULT_AD(2017)595493 PE595.493v02-00 CULT
Silvia COSTA

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl III – Komise a výkonné agentury

25-01-2017 CULT_AD(2017)593854 PE593.854v02-00 CULT
Silvia COSTA

STANOVISKO k uprchlíkům: sociálnímu začlenění a integraci na pracovním trhu

04-05-2016 CULT_AD(2016)577074 PE577.074v02-00 CULT
Silvia COSTA

STANOVISKO o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením

21-04-2016 CULT_AD(2016)575351 PE575.351v04-00 CULT
Silvia COSTA

STANOVISKO o chudobě: z hlediska rovnosti žen a mužů

28-01-2016 CULT_AD(2016)569689 PE569.689v02-00 CULT
Silvia COSTA

STANOVISKO o investicích pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii

26-03-2015 CULT_AD(2015)544379 PE544.379v02-00 CULT
Silvia COSTA

STANOVISKO k „Cestě k obnovenému konsensu o prosazování práv duševního vlastnictví: akčnímu plánu EU“

05-03-2015 CULT_AD(2015)544344 PE544.344v02-00 CULT
Silvia COSTA

STANOVISKO k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

11-09-2014 CULT_AD(2014)536051 PE536.051v04-00 CULT
Silvia COSTA